Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 57 46 0 11 80.0%
Công chức, viên chức 324 278 0 46 85.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 2 0 3 40.0%
Công tác Thanh nên 6 6 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 6 0 2 75.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 3 0 0 100.0%
Chính quyền địa phương 49 47 0 2 95.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 5 5 0 0 100.0%
Tiền lương 78 63 0 15 80.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tiền lương
Hoàng Trung Dũng - ngày: 23/06/2020
Về việc hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định 76/2019/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Trước đây theo điều 6 nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trợ cấp lần đầu trả khi nữ đủ 3 năm và nam đủ 5 năm công tác. Tuy nhiên theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2019 thay thế nghị định 116/2010/NĐ-CP có ghi “Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này KHI NHẬN CÔNG TÁC LẦN ĐẦU ở cơ quan, tổ chức. đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau…” trong đó có trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Tôi lên cơ quan BHXH huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ cơ quan ở xã Lăng Can, xã loại III đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017) từ tháng 11/2016 tới nay, hiện vẫn đang công tác thì có thuộc đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP không? Và giờ nếu được nhận thì tính theo lương cơ sở tại thời điểm tôi lên công tác (11/2016) hay lương cơ sở tại thời điểm hiện tại (06/2020)? Xin cảm ơn Bộ nội vụ!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Đức Tuấn - ngày: 17/06/2020
Chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các xã thuộc huyện Nghèo
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Vụ tiền lương - Bộ Nội vụ Ngày 20/05/2020 tôi có gửi câu hỏi tới Vụ tiền lương - Bộ Nội vụ về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Tời ngày 17/6/2020 Vụ tiền lương - Bộ nội vụ đã có ý kiến trả lời. Song trong nội dung trả lời của Vụ tiền lương - Bộ nội vụ còn một số nội dung chưa rõ, Kính mong Vụ tiền lương - Bộ nội vụ làm rõ thêm một số nội dung sau: - Nội dung 1: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến công tác tại Nhà trường trong năm 2018 năm 2019, và đang được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa được hưởng đủ 5 năm. Vậy khi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì các đối tượng nêu trên có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút cho đủ 5 năm hay không? - Nội dung 2: Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với huyện Mường La, tỉnh Sơn La vậy tại sao xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La không được áp dụng cơ chế chính sách như quy định tại Khoản 2, Mục III, Phần II, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: "Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II". Nhà trường kính mong Vụ tiền lương - Bộ nội sớm có câu trả lời đề cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường được lắm rõ. Nhà trường xin trân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Thị Thủy - ngày: 11/06/2020
nâng lương thường xuyên đối với công chức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
Nội dung kiến nghị: Kính xin Bộ Nội vụ trả lời ý kiến như sau: Trường hợp ông Lê Nguyên được tuyển dụng vào công chức Nhà nước và phân công công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Quyết định số 850/QĐ-SNV ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam(tập sự 12 tháng). Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ngày 05/3/2018, ông Lê Nguyên nhập ngũ theo lệnh gọi công dân nhập ngũ và tạm hoãn chế độ tập sự. Đến ngày 12/02/2020, ông Lê Nguyên được xuất ngũ (cấp bậc hạ sĩ) va tiếp tục thực hiện chế độ tập sự tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai. Tổng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 22 tháng 07 ngày. Theo điểm đ, khoản 1, Điều 50, Chương VI, Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công chức không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc thời gian thực hiện nâng lương để Sở Nội vụ trả lời cho các địa phương.
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Lê Thị Phương Loan - ngày: 05/06/2020
Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 161
Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ từ ngày 01/9/2019. Đối chiếu với Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì có nghĩa không tiếp tục giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh kể từ khi Thông tư có hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng lao động hợp đồng để làm một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị và địa phương quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị và địa phương mình đã được cấp có thẩm quyền phân bổ thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn giao chỉ tiêu hợp đồng 68 cho các cơ quan, đơn vị là đúng hay sai? Kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến phản hổi để cơ quan xác định và thực hiện theo đúng quy định (do một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đang đề nghị cấp bổ sung chỉ tiêu hợp đồng 68 để thực hiện nhiệm vụ lái xe và bảo vệ) Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Nguyễn Minh Hòa - ngày: 04/06/2020
cách tính phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể cách tính điểm dân số: Tại điểm b khoản 1 điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính có nêu 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Như vây, 75% của 3.500 người rồi mới tính ra điểm hay 75% của tổng số điểm sau khi tính, đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện đúng quy định
  [1]   2 3 4 5 6 ...94

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn