Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 24
Họ và tên: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ : Đà Nẵng
Điện thoại : 975133677
Email : Anh@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thi chuyên viên chính
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Nội Vụ cho biết vì sao Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành thông tư quy định khung năng lực ngoại ngữ được lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam do 10 cơ sở đào tạo cấp. Nhưng tôi thấy nhiều cán bộ huyện Núi Thành sử dụng chứng chỉ C để thay thế, nhưng các chứng chỉ này mới được cấp năm ni, trong khi Bộ GD không cho lưu hành chứng chỉ này nữa. Vì vậy cho hỏi việc quy đổi này có đảm bảo không?.”

Ngày phản ánh: 16/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 23/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Theo nội dung của Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo thì: Trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tại các Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 số 42/TB-BGDĐT ngày 11/01/2013). Về việc xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 đề xuất việc quy đổi tương đương của các trình độ ngoại ngữ. Việc chấp nhận chứng chỉ, chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ, chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.Như vậy, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX nêu trên, đề nghị ông kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (nếu được ủy quyền) để được giải đáp về việc cán bộ huyện Núi Thành sử dụng chứng chỉ C ngoại ngữ để thay thế

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn