Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 26 tháng 2 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 36
Họ và tên: Lê Thị Trang
Địa chỉ : Điện Bàn-Quảng Nam
Điện thoại : 0975133699
Email : Thitrang@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Quy trình chuyển Công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị Bộ Nội vụ cho biết quy trình chuyển Công chức là như thế nào? Tôi làm việc ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Bàn gần 15 năm nay có nguyện vọng muốn chuyển Công chức để xin về tỉnh làm việc tôi phải làm gì?

Ngày phản ánh: 13/10/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 20/10/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự thử việc và nếu thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển về quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển. Như vậy, để chuyển từ viên chức thành công chức không qua thi tuyển thì cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải có nhu cầu tuyển dụng và người được xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn