Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 20 tháng 9 năm 2019


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Mã số : 01.010883
Họ và tên: Huỳnh Minh Phúc
Địa chỉ : Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0918145013
Email : phuc30@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nâng bậc lương trước thời hạn theo thông tư 08

NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ :

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có ý kiến phúc đáp như sau: - Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: “Thành tích đế xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ cao đăng trở lên và 4 năm gân nhât đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ trung câp trở xuông tính đên ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn ... - Trường hợp ủy ban nhân dân huyện cầu Ngang hỏi: “Ông Nguyễn Văn A, giáo viên Trường Trung học cơ sở N, trình độ đại học Sư phạm Lý, trong 06 năm liền đạt thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó thành tích (năm thứ 6) năm học 2017 - 2018 có quyết định công nhận ngày 17/9/2018). - Ông Nguyễn Văn A đang hưởng lương hiện tại là hệ số lương 3,99, bậc 6, thời gian hưởng kể từ ngày 01/5/2016 thời gian nâng lương lân san được tính ngày 01/5/2016 Trường hợp nêu trên, căn cứ thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận thành tích năm học 2017 - 2018, quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 và các quy định có liên quan tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, trường hợp ông Nguyễn Văn A đảm bảo các tiêu chuấn đế được nâng bậc lương trước thời hạn từ sau thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích và cho hưởng bậc, hệ số lương mới kể từ ngày 01/10/2018. Câu hỏi: Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, có phải quy định thời hạn hưởng lương theo ngày quyết định công nhận thành tích (ngày 17/9/2018), hay chỉ là thời gian để xét nâng bậc lương trước hạn vào 3 khung 06,09 và 12 tháng? Trường hợp trên chỉ được tính lương mới kể từ ngày 01/10/2018 là đúng hay sai?

Ngày phản ánh: 28/11/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/12/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của ông/bà, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định:”Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị”. Theo đó, việc quy định thời gian được xét nâng bậc lương trước thời hạn (06 tháng hoặc 09 tháng hoặc 12 tháng) tương ứng với cấp độ và thành tích đã đạt được theo Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan đơn vị. Thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích để xác nhận hiệu lực của thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tính để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy chế xét nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị thời điểm hưởng bậc lương trước thời hạn so với thời điểm nâng bậc lương thường xuyên của ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức. Vì vậy, đề nghị ông căn cứ thành tích đã đạt được để làm căn cứ đề nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét phù hợp với quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: websitemaster@moha.gov.vn