Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 12
Họ và tên: Vũ Tú Nam
Địa chỉ : TDP 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0909891991
Email : namcs1983@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gủi: Bộ Nội vụ. Hiện nay tôi đang có một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực chính quyền. Cụ thể là ủy viên ủy ban nhân dân huyện. Theo hướng dẫn 1138 của UBTVQH13 thì căn cứ kết quả bầu cử của HĐND thì Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn cùng cấp (cụ thể là Trưởng phòng). Ví dụ như quyết định mà tôi gửi kèm sau thì cho tôi hỏi: 1. Trước đây ông Nguyễn Văn A có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, thời hạn 5 năm từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2019. Ngày 18/7/2016 ông Nguyễn Văn A có quyết định số 123/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND huyện. Căn cứ hai văn bản nói trên thì đến sau ngày 01/01/2019 ông Nguyễn Văn A còn giữ chức vụ trưởng phòng nữa hay ko? Hay ông Nguyễn Văn A vẫn giữ chức Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Ủy viên UBND huyện tới năm 2021? 2. Cách trình bày Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên UBND huyện (Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Trưởng phòng B khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) đã đúng với quy định chưa? Nếu chưa đúng thì cách trình bày như thế nào? *********** UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN C Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123 /QĐ-UBND Chư Sê, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại văn bản số 511/NV- XDCQ ngày 12/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, giữ chức vụ Trưởng phòng B huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Thường trực Huyện uỷ; - TT.HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Ban Tổ chức Huyện uỷ; - Như Điều 2 (T/h); - Lưu: VT,NV,NC.

Ngày phản ánh: 11/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 07/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Vũ Tú Nam, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định: Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy viên phụ trách Quân sự, Ủy viên phụ trách Công an. Theo đó, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó, khi hết thời hạn bổ nhiệm, phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành. Đối với việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn