Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
1 11.065461 Về việc hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định 76/2019/NĐ-CP Hoàng Trung Dũng

- Ngày phản ánh: 23/06/2020

- Ngày trả lời: 21/07/2020
Trước đây theo điều 6 nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trợ cấp lần đầu trả khi nữ đủ 3 năm và nam đủ 5 năm công tác. Tuy nhiên theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2019 thay thế nghị định 116/2010/NĐ-CP có ghi “Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này KHI NHẬN CÔNG TÁC LẦN ĐẦU ở cơ quan, tổ chức. đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau…” trong đó có trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Tôi lên cơ quan BHXH huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ cơ quan ở xã Lăng Can, xã loại III đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017) từ tháng 11/2016 tới nay, hiện vẫn đang công tác thì có thuộc đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP không? Và giờ nếu được nhận thì tính theo lương cơ sở tại thời điểm tôi lên công tác (11/2016) hay lương cơ sở tại thời điểm hiện tại (06/2020)? Xin cảm ơn Bộ nội vụ!
 
2 11.065451 Chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các xã thuộc huyện Nghèo Nguyễn Đức Tuấn

- Ngày phản ánh: 17/06/2020

- Ngày trả lời: 15/07/2020
Kính gửi: Vụ tiền lương - Bộ Nội vụ Ngày 20/05/2020 tôi có gửi câu hỏi tới Vụ tiền lương - Bộ Nội vụ về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Tời ngày 17/6/2020 Vụ tiền lương - Bộ nội vụ đã có ý kiến trả lời. Song trong nội dung trả lời của Vụ tiền lương - Bộ nội vụ còn một số nội dung chưa rõ, Kính mong Vụ tiền lương - Bộ nội vụ làm rõ thêm một số nội dung sau: - Nội dung 1: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến công tác tại Nhà trường trong năm 2018 năm 2019, và đang được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa được hưởng đủ 5 năm. Vậy khi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì các đối tượng nêu trên có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút cho đủ 5 năm hay không? - Nội dung 2: Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với huyện Mường La, tỉnh Sơn La vậy tại sao xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La không được áp dụng cơ chế chính sách như quy định tại Khoản 2, Mục III, Phần II, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: "Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II". Nhà trường kính mong Vụ tiền lương - Bộ nội sớm có câu trả lời đề cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường được lắm rõ. Nhà trường xin trân thành cảm ơn!
 
3 11.038858 nâng lương thường xuyên đối với công chức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Nguyễn Thị Thủy

- Ngày phản ánh: 11/06/2020

- Ngày trả lời: 09/07/2020
Kính xin Bộ Nội vụ trả lời ý kiến như sau: Trường hợp ông Lê Nguyên được tuyển dụng vào công chức Nhà nước và phân công công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Quyết định số 850/QĐ-SNV ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam(tập sự 12 tháng). Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ngày 05/3/2018, ông Lê Nguyên nhập ngũ theo lệnh gọi công dân nhập ngũ và tạm hoãn chế độ tập sự. Đến ngày 12/02/2020, ông Lê Nguyên được xuất ngũ (cấp bậc hạ sĩ) va tiếp tục thực hiện chế độ tập sự tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai. Tổng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 22 tháng 07 ngày. Theo điểm đ, khoản 1, Điều 50, Chương VI, Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công chức không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc thời gian thực hiện nâng lương để Sở Nội vụ trả lời cho các địa phương.
 
4 02.038839 Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 161 Lê Thị Phương Loan

- Ngày phản ánh: 05/06/2020

- Ngày trả lời: 03/07/2020
Theo quy định tại Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ từ ngày 01/9/2019. Đối chiếu với Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì có nghĩa không tiếp tục giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh kể từ khi Thông tư có hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng lao động hợp đồng để làm một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị và địa phương quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị và địa phương mình đã được cấp có thẩm quyền phân bổ thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn giao chỉ tiêu hợp đồng 68 cho các cơ quan, đơn vị là đúng hay sai? Kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến phản hổi để cơ quan xác định và thực hiện theo đúng quy định (do một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đang đề nghị cấp bổ sung chỉ tiêu hợp đồng 68 để thực hiện nhiệm vụ lái xe và bảo vệ) Trân trọng cảm ơn!
 
5 09.038838 cách tính phân loại đơn vị hành chính cấp xã Nguyễn Minh Hòa

- Ngày phản ánh: 04/06/2020

- Ngày trả lời: 02/07/2020
Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể cách tính điểm dân số: Tại điểm b khoản 1 điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính có nêu 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Như vây, 75% của 3.500 người rồi mới tính ra điểm hay 75% của tổng số điểm sau khi tính, đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện đúng quy định
 
6 02.038837 Tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh Tập thể giáo viên hợp đồng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- Ngày phản ánh: 04/06/2020

- Ngày trả lời: 02/07/2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 ĐƠN KIẾN NGHỊ (V/v: Kiến nghị về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh) Kính gửi: Bộ Nội vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Chúng tôi là tập thể giáo viên huyện Lương Tài làm đơn kiến nghị với các cấp lãnh đạo về một việc như sau: Chúng tôi là những giáo viên có công tác trong ngành Giáo Dục Huyện Lương Tài gần mười năm. Trước tháng 12/2015, chúng tôi đã được kí hợp đồng lao động và có đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm… Sau thời gian đó theo chính sách của địa phương thì không còn hợp đồng như vậy nữa nhưng do thiếu giáo viên, chúng tôi vẫn tham gia công tác liên tục trong ngành giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay. Đang trong lúc tuyệt vọng vì chúng tôi biết luật mới từ tháng 7/2020 không còn viên chức trọn đời thì Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 về việc tuyển dụng giáo viên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước 31/12/2015 (Theo chúng tôi hiểu thì nội dung của công văn như tháo gỡ được khó khăn của chúng tôi- những giáo viên hợp đồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội không quy định là bao nhiêu tháng). Sau Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 thì có Công văn số 4075/UBND-NC ngày 15/11/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước. Theo tinh thần hai công văn trên, ngày 03/03/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh có công văn 141/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Sau đó là công văn, kế hoạch tuyển dụng đặc cách của của UBND các huyện , thị, thành phố đã triển khai. Chúng tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 này. Theo công văn của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Bắc Ninh, chúng tôi hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập trực thuộc đến 31/12/2019, đã có thời gian kí hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm và làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Chúng tôi đã làm đủ hồ sơ theo hướng dẫn và ôn tập để tham gia kì thi xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên các cấp năm 2020. Các huyện, thị đã thành lập hội đồng xét tuyển theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt phù hợp với Điều 2-Khoản 5 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Chúng tôi đã trải qua hai vòng xét tuyển theo Điều 2-Khoản 5 của NĐ161. Và theo quy định tại Khoản 6-Điều 2 thì chúng tôi đã trúng tuyển viên chức trong đợt xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020. Chúng tôi đang mong chờ quyết định tuyển dụng chính thức của các cấp lãnh đạo. Khi chúng tôi hỏi thì được UBND các huyện, thị, thành phố trả lời : hồ sơ của các thí sinh đã được gửi về Sở Nội vụ Bắc Ninh chờ phê duyệt kết quả. Nhưng đến ngày 26/5/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh ra Công văn số 364/SNV-CCVC với nội dung: “... sau khi thẩm định hồ sơ của Sở Giáo dục&Đào tạo và các huyện, thị thì các trường hợp đề nghị tuyển dụng đặc cách cơ bản chưa đáp ứng đủ điều kiện và quyết định chuyển số chỉ tiêu biên chế đề nghị tuyển dụng đặc cách chưa phù hợp sang thi tuyển”. (Vậy điều kiện đầu tiên là gì? Tại sao một số tỉnh họ vẫn xét tuyển theo công văn 5378 của Bộ Nội Vụ mà Bắc Ninh thì không?) Chúng tôi thấy, các văn bản của các cấp đưa ra rất cụ thể, rõ ràng, nhân văn. Vậy lí do ở đây là gì? Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công tâm, trách nhiệm, công khai, minh bạch hay chưa? Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị: Bộ Nội vụ, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét lại việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 đúng với công văn chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự công bằng và nhân văn đối với những giáo viên đã tâm huyêt cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như chúng tôi trong suốt gần mười năm qua. Rất mong những trường hợp của chúng tôi được quý các cấp quan tâm, xem xét và giải quyết thấu tình, đạt lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 Tập thể giáo viên hợp đồng Huyện Lương Tài (có danh sách kèm theo)
 
7 09.038836 về việc nâng mức phân loại đơn vị hành chính Nguyễn Duy Liêm

- Ngày phản ánh: 03/06/2020

- Ngày trả lời: 01/07/2020
Theo quy định tại Điều 14 của Nghị quyết số 121/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016. quy định Tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính xã 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm đối với xã đồng bằng b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn về cách tính điểm áp dụng theo điểm b áp dụng 75% đối với các xã miền núi, vùng cao. Để thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tôi xin đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính điểm đối với các xã miền núi về quy mô dân số
 
8 02.038828 Giao phụ trách phòng hoặc đơn vị Trần Đức Thiện

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ giải đáp nội dung như sau: Sau khi trưởng phòng hoặc cấp trưởng đơn vị trực thuộc Sở về hưu, trong thời gian chưa bổ nhiệm cấp trưởng thì Giám đốc Sở giao cấp phó phụ trách phòng hoặc đơn vị. Vậy thời hạn giao cấp phó phụ trách như vậy được thực hiện trong thời gian bao lâu (việc phụ trách như vậy có thể kéo dài hơn 1 năm không, nếu chưa bổ nhiệm được cấp trưởng)? Và theo quy định tại văn bản nào?
 
9 11.038827 Chuyển xếp lương khi thay đổi công việc Lê Thị Kim Hương

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Tôi đã nhận được hướng dẫn từ quý Vụ Tiền lương. Tôi xin chân thành cảm ơn Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nhưng có vấn đề tôi vẫn chưa hiểu tường tận nên tôi xin Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ hướng dẫn để được thấu đáo thêm. Vấn đề của tôi như sau: Tại thời điểm được được tuyển dụng vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tôi đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước. Theo Khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi tại Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ "10- Các đối tượng đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì tùy từng trường hợp cụ thể Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc được đảm nhiệm. Các trường hợp còn lại nêu tại khoản 10 này được thực hiện như sau: a) Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1) nếu có trình độ cao đẳng thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức loại A0 nếu có trình độ trung cấp hoặc qua đào tạo tại các trường dạy nghề thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương (loại B) nếu có trình độ sơ cấp hoặc qua học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007) nếu chưa qua đào tạo thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009). Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau: Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức từ loại B trở xuống (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cao, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A0 và loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức, viên chức từ loại B trở xuống), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm." Theo đó thì tôi đang hiểu là trường hợp của tôi được chuyển xếp lương theo vị trí việc làm khi được tuyển dụng theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Việc chuyển xếp lương vào ngạch viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch viên chức được bổ nhiệm. Tôi hiểu theo hướng này có đúng không? Mong sớm nhận được sự hướng dẫn từ quý Vụ. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào
 
10 11.038825 Hỏi về chê độ chính sách Đặng Minh Châu

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Xin cho biết những đối tượng lao động nào làm việc chuyên trách tại Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam được hưởng phụ cấp công vụ? Rất mong sớm nhận được trả lời của Bộ Nội vụ.
  [1]   2 3 4 5 6 ...47


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn