Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI



 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cử tri phản ánh, hiện nay chưa có quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, đặc biệt tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc tham gia những công việc có tính chất đặc thù. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành kịp thời các ghị định hướng dẫn thực hiện Lu t Thanh niên (sửa đổi) bổ sung những chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tình nguyện.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
Công văn số 4625/BNV-CTTN ngày 7/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri thành phố Hải Phòng như sau:
Ngày 16/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, trong đó quy định các loại hình hoạt động tình nguyện và chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, cụ thể như sau: 1. Các loại hình hoạt động tình nguyện của thanh niên Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg quy định hoạt động tình nguyện của thanh niên bao gồm các loại hình sau đây: a) Hoạt động tình nguyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt b) Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc các tổ chức khác của thanh niên tổ chức. 2. Về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tình nguyện - Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg quy định thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện thực hiện chương trình, đề án, dự án được tham gia đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. - Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg quy định cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án có trách nhiệm bảo đảm chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quyết định và các chế độ, chính sách khác trong chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có trách 2 nhiệm bảo đảm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho thanh niên tình nguyện. Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, thanh niên tình nguyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Hiện nay, một số bộ, ngành đã và đang triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án thu hút thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện đến làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc tham gia những công việc có tính chất đặc thù và quy định chính sách cụ thể về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng này. Đối với thanh niên hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội, nhà nước hiện chưa có quy định về việc bảo đảm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do thời gian tham gia hoạt động tình nguyện của thanh niên không đủ điều kiện để được hưởng các chính sách này theo quy định của pháp luật. Thông thường, Đoàn thanh niên hoặc các tổ chức khác của thanh niên huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội theo đợt, trong thời gian ngắn (có thể chỉ trong 01 ngày) và các đợt diễn ra ngắt quãng, không liên tục. 3. Về việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách đối với thanh niên tình nguyện, trong đó có quy định cụ thể về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trách nhiệm bảo đảm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Do vậy, trong quá trình xây dựng Nghị định, các nội dung mà cử tri phản ánh sẽ được nghiên cứu để xây dựng chính sách phù hợp theo quy định. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Bộ Nội vụ xin trân trọng cảm ơn./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn