Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cải cách hành chính cần phải cụ thể từ cơ sở trở lên, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt chú trọng giám sát của báo chí, của tổ chức đoàn thể, của nhân dân, để kịp thời phát hiện những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và có biện pháp ngăn chặn và xử lý ngay.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Min
Công văn số 4658//BNV-CCHC ngày 07/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri Thành phố Hồ Chí Min như sau:
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua. Hàng năm, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, toàn diện, linh hoạt và sáng tạo. Ngay từ đầu năm, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP1 , Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật để tháo gỡ rào cản thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia2 , trong đó, đã giao cho các bộ, ngành tập trung rà soát, cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, kết nối với thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Hiện nay, trước sự lây lan, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 và tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã sớm đánh giá tình hình và kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tiếp cận vốn, tín dụng, môi trường kinh doanh và thị trường lao động để sớm phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp 3 , nhất là các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chỉ đạo nâng cao tinh thần, trách nhiệm và năng lực làm việc của cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công . Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã ban hành và tích cực triển khai Kế hoạch hoạt động5 và Kế hoạch kiểm tra6 cải cách hành chính năm 2020 theo đó, đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo tại các bộ, cơ quan triển khai thực hiện 68 nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính. Hoạt động của các Tổ công tác chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực: Trong Quí II/2020, Tổ kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã làm việc với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đó, đã kịp thời chỉ đạo hướng xử lý những hạn chế, bất cập về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và quản lý công chức, viên chức tại một số đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với một số bộ, cơ quan để kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính làm việc với 09 hiệp hội doanh nghiệp 7 để nắm bắt tình hình thực tiễn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Ngày 17/6/2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đánh giá công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội. Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Từ đầu năm đến nay, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương trả lời, giải quyết 29 kiến nghị của địa phương đến nay, các bộ, cơ quan đã trả lời xong các phản ánh, kiến nghị, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những hạn chế bất cập, giúp nâng cao hiệu quả cải cách tại địa phương. Thực hiện Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, cơ quan triển kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, tỉnh năm 2019, trong đó tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm thẩm định kết quả tự chấm khảo sát, lấy ý kiến của hơn 20.000 đối tượng lãnh đạo quản lý các cấp đánh giá kết quả cải cách hành chính tại các bộ, các tỉnh. Cùng với đó, Bộ đã triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng, xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 20198 , trong đó đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát sự hài lòng của 36.600 người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2019. Trên cơ sở kết quả đã được thống nhất, ngày 19/5/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Kết luận tại Hội nghị công bố 9 , Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính đổi mới tư duy, nhận thức, coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê ban đầu, đến nay có khoảng 28 bộ, tỉnh đã tổ chức hội nghị để phân tích kết quả và bàn các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp đổi mới phương thức làm việc, đảm bảo duy trì hiệu quả công việc và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình mới. Từ đầu năm đến nay, nhiều bộ, địa phương đã ban hành các văn bản, chỉ thị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, điển hình là: Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CTBTC ngày 03/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 219/CT-UBND ngày 17/02/2020 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thịsố 12/CTUBND ngày 17/4/2020 về tăng cường khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/02/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020. UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 08/CTUBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống igate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 384/CT-UBND ngày 26/02/2020 về thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật năm 2020,... Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào những vấn đề nóng, có tính thời sự, đặc biệt là triển khai các nhóm giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, như: Hướng dẫn điền mẫu đơn, tờ khai, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 thanh toán trực tuyến hóa đơn điện tử... Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện gần 20 phóng sự chuyên đề cải cách hành chính để tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và những lợi ích của cải cách hành chính đồng thời, tuyên truyền lan tỏa những cách làm hay, mô hình mới và những gương sáng điển hình trong quá trình thực hiện cải cách tại bộ, ngành, địa phương. Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố thường xuyên duy trì phát sóng các chuyên mục cải cách hành chính để kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin cho người dân, tổ chức tại địa phương về các chỉ đạo, chính sách mới về cải cách hành chính, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân. Một số điển hình là: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện 24 chuyên mục cải cách hành chính ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 121 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe và 495 lượt phát thanh tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm ngành thuế đã thực hiện 5.710 lượt tư vấn, hỗ trợ cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì việc phát sóng hàng ngày các bản tin, phóng sự ngắn về công tác cải cách hành chính Báo Hà Tĩnh đã đăng tải 120 tin và ảnh về công tác cải cách hành chính Cổng Thông tin điện tử của tỉnh cũng đã cập nhật hơn 140 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tiếp tục duy trì Bản tin điện tử cải cách hành chính và phát hành định kỳ 04 số/tháng tới hơn 5.000 hộp thư điện tử của lãnh đạo chủ chốt của các bộ, các tỉnh và đội ngũ công chức thực hiện cải cách hành chính để cung cấp thông tin và chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm về triển khai cải cách hành chính trong phạm vi cả nước. Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường kiểm tra, quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị dưới các hình thức phù hợp, như: Thông qua các báo cáo kiểm tra của đơn vị thông tin thu thập từ các đường dây nóng các buổi làm việc trực tuyến hoặc kiểm tra, theo dõi thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các phần mềm quản lý điều hành, ứng dụng chuyên ngành… Nội dung kiểm tra được các bộ, ngành, địa phương tập trung vào: Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức khi hướng dẫn, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp kết quả triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các giao dịch trực tuyến,… Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã đi kiểm tra cải cách hành chính tại Khánh Hòa, Phú Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên,... qua đó, đã kịp thời chỉ đạo xử lý tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương về cải cách hành chính, như các vấn đề về biên chế hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội… Ngoài ra, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất để kịp thời nắm bắt thực tiễn và trực tiếp chỉ đạo xử lý ngay những bất cập hoặc vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ. Như vậy, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ từ cấp cơ sở trở lên và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu người dân, tổ chức và sự phát triển của đất nước, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai cải cách hành chính. Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể chế về tổ chức, hoạt động của nền hành chính Nhà nước thể chế về quản lý công chức, viên chức thể chế liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh. - Đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và điều kiện thực hiện của các TTHC, nhất là các TTHC trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. - Tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đẩy mạnh xã hội hóa và gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW và các Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW. - Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. - Thực hiện quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 27/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn