Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cử tri kiến nghị Trung ương xem xét và chú ý đến việc thực hiện lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và viên chức đảm bảo không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 4705/BNV-TL ngày 09/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Mục tiêu và lộ trình điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức) như ý kiến cử tri đã được nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu rộng, toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, đầu tư, đời sống của nhân dân, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các nước trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương. Do vậy, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét lộ trình điều chỉnh và cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta trong tình hình hiện nay. Căn cứ Kết luận của cấp có thẩm quyền và tình hình thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh và cải cách chính sách tiền lương trong từng năm bảo đảm phù hợp với chỉ số tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn