Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách quan tâm, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tại các xã đã thực hiện sáp nhập đơn vị địa giới hành chính. Đồng thời, đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác không được bố trí công tác sau khi sáp nhập có chính sách luân chuyển cán bộ theo lộ trình và đảm bảo chính sách ưu tiên
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
Công văn số 4715/BNV-CQĐP ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Hải Dương như sau:
Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQCP ngày 14/5/2019. Trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã quy định những các giải pháp, chính sách để tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 về việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tại các Mục II, III Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ đã quy định việc sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Đồng thời, trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Như vậy, việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nếu có khó khăn, vướng mắc, kể cả trường hợp do đặc điểm thực tiễn ở địa phương mà không thể thực hiện việc giải quyết số lượng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động dôi dư theo đúng kế hoạch, lộ trình của Đề án, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kịp thời gửi văn bản (có đề xuất, kiến nghị kèm theo) về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn