Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Về việc sắp xếp, bố trí sử dụng đội viên Dự án 500 trí thức trẻ: Việc thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án hiện rất khó khăn. Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện trong việc bố trí, sử dụng, trong đó cần có hướng mở nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương thực hiện. Trước mắt, xem xét kéo dài thời gian thực hiện Đề án ở các xã còn biên chế công chức, vị trí việc làm và chức danh cán bộ xã để bố trí đội viên khi hết thời hạn hợp đồng, kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc xem xét, bổ sung biên chế công chức hành chính cho cấp huyện để tiếp nhận đội viên Đề án công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
Công văn số 4718/BNV-CTTN ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi như sau:
1. Về bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thu hút trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 Trí thức trẻ), Bộ Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại 34 tỉnh (trong đó có tỉnh Quảng Ngãi). Đến năm 2020, sau 05 năm triển khai thực hiện, đề án luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Đội viên Đề án được được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu của Đề án không chỉ là tăng cường nguồn cán bộ lâu dài giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, mà đồng thời tạo nguồn cán bộ bổ sung vào các chức danh, lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ cho cơ sở. Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, sau khu hoàn thành 05 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã, Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thuộc đối tượng được xét chuyển thành công chức cấp xã. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP(1) khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP(2) Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV(3) , hiện nay đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ không còn thuộc trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển. Qua kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và báo cáo của các tỉnh, cho thấy phần lớn các tỉnh đều gặp khó khăn khi sắp xếp, tuyển dụng đội viên thành công chức cấp xã, cấp huyện trở lên sau khi kết thúc đề án do chuyên ngành đào tạo không phù hợp vị trí việc làm. Mặt khác, kết quả tổng hợp, báo cáo và qua kiểm tra, nắm bắt ý kiến phản ánh của các tỉnh cho thấy, hiện nay hầu hết các tỉnh không còn vị trí việc làm của công chức ở cấp xã để bố trí công việc cho đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2020 vì các địa phương đang thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW(4) , Nghị quyết số 39-NQ/TW(5) , Nghị quyết số 653/2019/UBTHQH14(6) , Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và thực hiện bố trí Trưởng công an xã là công an chính quy nên số lượng dôi dư cán bộ, công chức tại các địa phương này là tương đối lớn như tỉnh Quảng Ngãi dôi dư khoảng 346 người. Để có cơ sở hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện trong việc bố trí, sử dụng căn cứ Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ vào tháng 10/2020, hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp kết quả thực hiện Đề án cũng như kiến nghị, đề xuất của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó bao gồm kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương thực hiện cũng như việc bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án. 2. Về kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐCP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Quyết định 1758/QĐ-TTg và điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 68/2014/TT-BTC, đội viên Đề án được hưởng chính sách như đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Do đó, đội viên Đề án chỉ được hưởng phụ cấp thu hút không quá 05 năm (60 tháng) làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 3. Về xem xét, bổ sung biên chế công chức hành chính cho cấp huyện để tiếp nhận đội viên Đề án công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Căn cứ theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV, đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ không nằm trong đối tượng tuyển dụng đặc biệt. Ngoài ra, một số tỉnh còn thiếu biên chế ở các phòng ban chuyên môn cấp huyện thì đội viên không đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp để tuyển dụng công tác. Về các nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nội vụ xin ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình tổng kết Đề án 500 Trí thức trẻ. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn