Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh, thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể là điều chỉnh tiêu chí về trình độ với cán bộ chuyên trách thuộc Điều 6 (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) và Điều 7 (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân), theo quy định tiêu chí về trình độ tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thấp hơn so với quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 và yêu cầu thực tế hiện nay. Do đó, khi cán bộ hết nhiệm kỳ không đủ điều kiện tái cử và không đủ điều kiện để chuyển sang công chức cấp xã, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
Công văn số 4732//BNV-CQĐP ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Sơn La như sau:
Tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐCP ngày 24/4/2019 của Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (đã được thay thế tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) quy định về tiêu chuẩn các chức danh công chức cấp xã. Riêng tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp xã trong đó, có Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội ở cấp xã chưa có văn bản thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV nêu trên. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn cán bộ cấp xã trong thời gian tới. Trước mắt vẫn thực hiện theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ, xin trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn