Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Tả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, những quy định cần phải có thời gian, lộ trình thực hiện như Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì đề nghị trong văn bản phải quy định khoảng thời gian tối đa để thực hiện dứt điểm, sau thời hạn chót mới bắt buộc áp dụng, tính toán các quy định mới cho dù địa phương chậm trễ chưa triển khai thực hiện
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
Công văn số 4807/BNV-CQĐP ngày 14/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Phú Yên như sau:
Triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐCP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 và Công văn số 1157/BNV-CQĐP ngày 06/3/2020, trong đó có quy định, hướng dẫn việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư khi triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nêu trên, cụ thể như sau: a) Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP . b) Giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. c) Điều động, thuyên chuyển công tác về các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. d) Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (bao gồm cả Trưởng Công an xã, Phó Trưởng công an xã và Công an viên). Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ, xin trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn