Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, một số địa phương đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Hội hoạt động trên địa bàn. Tuy vậy, việc sáp nhập, tinh gọn lại các Hội vẫn tiến hành rất chậm và nhiều vướng mắc. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và thúc đẩy quá trình hợp nhất các Hội để đề xuất Quốc hội ban hành Luật về hội hoặc ban hành văn bản quy định sáp nhập một số hội hiện nay theo tinh thần tinh giản biên chế, đồng thời quy định độ tuổi nghỉ khi tham gia Ban Chấp hành hội”
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
Công văn số 5966/NV-TCPCP ngày 11/11/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình như sau:
1. Thời gian qua, một số địa phương đã thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất hoặc sắp xếp lại các hội, đã có trường hợp chưa có sự thống nhất và đồng thuận, một số hội đã có văn bản kiến nghị, phản ánh gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động tại địa phương phải thực hiện theo đúng Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng và quy định của pháp luật. Thực hiện Thông báo số 158- TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102- KL/TW và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Đề án sắp xếp hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, đúng tinh thần tinh giản biên chế dự kiến trình cấp có thẩm quyền trong năm 2021. Đối với dự án Luật về hội đã được Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ lấy ý kiến thống nhất của Đảng đoàn Quốc hội để báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị về một số nội dung lớn, quan trọng của dự án Luật về hội hiện nay, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. 2. Về độ tuổi nghỉ khi tham gia Ban Chấp hành hội thực hiện theo Điều lệ hội hoặc quy chế, quy định của hội. Trường hợp, người tham gia Ban Chấp hành để giới thiệu bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) đối với các hội do Đảng, Nhà nước chỉ đạo thành lập, giao nhiệm vụ thì thực hiện độ tuổi theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn