Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị ban hành văn bản thay thế Quyết định số 68/2010/QĐTTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù phù hợp với Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
Công văn số 5967/BNV-TCPCP ngày 11/11/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Hà Tĩnh như sau:
1. Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 về việc quy định hội có tính chất đặc thù (sau đây gọi tắt là Quyết định số 68/QĐ-TTg). Đến nay, đã có số lượng lớn hội có tính chất đặc thù ở các địa phương. 2. Thể chế hóa Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất không quy định hội tính chất đặc thù (bãi bỏ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg), dự kiến trình Chính phủ trong năm 2021. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn