Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Các Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự trang trải kinh phí, nhưng phần lớn các Hội chuẩn bị ra đời là xin kinh phí, trụ sở của Nhà nước. Hiện nay, Việt Nam có quá nhiều hội, hội nào cũng cho là đặc thù, nhưng thực tế có được bao nhiêu hội là hội đặc thù. Kiến nghị Nhà nước xem xét chất lượng hoạt động của các hội hiện nay. Đồng thời, ban hành Luật về hội trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, chất lượng của hội…. để hoạt động rõ ràng hơn, công tác quản lý được chặt chẽ hơn
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
1. Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 về việc quy định hội có tính chất đặc thù. Đến nay, đã có số lượng lớn hội có tính chất đặc thù ở các địa phương. Thể chế hóa Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất không quy định hội có tính chất đặc thù các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động từ năm 2021 thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo nhiệm vụ được Nhà nước giao. 2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội, Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và thực hiện Điều lệ hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Đánh giá về tổ chức, hoạt động của hội, các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của hội sau cấp phép để trình cấp có thẩm quyền. Sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan thể chế hóa thành quy định pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội. 3. Về dự án Luật về hội đã được Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ lấy ý kiến thống nhất của Đảng đoàn 2 Quốc hội để báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị về một số nội dung lớn, quan trọng của dự án Luật về hội hiện nay, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn