Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với đối tượng là người không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước, khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: cảm tình đảng, đảng viên mới, chính sách dân tộc, tôn giáo, truyền thống cách mạng… nhất là ở vùng miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
Công văn số 6625/BNV-ĐT ngày 16/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Điện Biên như sau:
Tại Thông tư số 36/2018/TT-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định cụ thể các nội dung chi, các mức chi, hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khi đi học là cảm tình đảng, đảng viên mới…). Nghị định số 76/2019/NĐCP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định các đối tượng nêu trên khi tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng trợ cấp theo quy định. Bên cạnh đó, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước hướng dẫn thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách như sau: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…” Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với nội dung kiến nghị, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên để thông tin đến cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn