Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Công văn số 6701/BNV-BTĐKT ngày 19/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh như sau:
Để khắc phục bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV. Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV, Thông tư này có hiệu lực kể ngày ký ban hành. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tây Ninh để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn