Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri cho rằng việc cải cách hành chính trong thời gian qua có cải tiến và chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên, hiện nay một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân trong việc chờ đợi giải quyết, cụ thể như chuyển nhượng đất đai, hộ tịch, khai sinh, khai tử,... Đề nghị Trung ương có những chủ trương quyết liệt hơn để rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
Công văn số 6698/BNV-CCHC ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Long An như sau:
Công tác cải cách hành chính đã được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức ngày càng được cải thiện. Kết quả cải cách hành chính trong thời gian vừa qua tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa. Xác định cải cách TTHC là một khâu đột phá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thông qua điện tử hóa, giảm mạnh giấy tờ, cắt giảm chế độ báo cáo cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ TTHC để giảm gánh nặng cho người dân doanh nghiệp. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC tiếp tục được đẩy mạnh mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch TTHC và các thông tin quản lý nhà nước. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2019, Chính phủ đã ban hành 09 nghị định cắt giảm 309 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện đã cắt giảm lên 3.654/6.191 điều kiện của hầu hết các bộ, ngành cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản để hoàn thiện thể chế cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020. Quyết định số 749/QĐTTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/5/2020. Thông qua đó, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp theo hướng hiện đại, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động và cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành từ tháng 12/2019, từ 8 nhóm dịch vụ, đến ngày 22/9/2020, đã có 1.236 TTHC cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngày 24/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt “Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PAYGOV)” và đã có kết nối với doanh nghiệp. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg, ngày 17/8/2020, theo đó, đã bổ sung 44 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của 07 bộ 1 vào danh mục thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia đến cuối năm 2020. Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 TTHC đã được triển khai chính thức, tăng 12 thủ tục so với năm 2019 và có 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến 25/8/2020, tổng số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt trên 3,2 triệu bộ hồ sơ của hơn 40.000 doanh nghiệp. Theo tính toán, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. Nhiều địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Mặc dù công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước. Chính vì vậy, người dân, doanh nghiệp vẫn mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách TTHC. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Đẩy mạnh triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. - Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và điều kiện thực hiện của các TTHC, nhất là các TTHC trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. - Đẩy mạnh thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân tổ chức tốt kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp công bố, công khai kịp thời TTHC, kết quả giải quyết TTHC. - Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao số lượng thủ tục và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4, bảo đảm chất lượng theo quy định tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Long An, xin trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An./


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn