Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, liên tục và hiệu quả hơn nữa vì cử tri cho rằng tốc độ cải cách thủ tục hành chính đang có xu hướng chậm lại
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Công văn số 6697/BNV-CCHC ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh như sau:
Công tác cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo đó đã chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Nhìn chung, công tác cải cách TTHC, việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa dòng hàng đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu của Văn phòng Chính phủ, tính đến tháng 12 năm 2020, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm hơn 5,9 triệu ngày công, tương đương hơn 893,9 tỷ đồng/năm. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh để hiện thực hóa các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 30/120 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm 6.776/9.926 (68%) danh mục dòng hàng kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm chi phí xã hội hơn 12 triệu ngày công, tương đương 5.442,8 tỷ đồng/năm. Trong năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản để hoàn thiện thể chế cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/5/2020. Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nhiều địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Mặc dù công tác cải cách TTHC đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cử tri cả nước, và cộng đồng doanh nghiệp vẫn mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Đẩy mạnh triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. - Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và điều kiện thực hiện của các TTHC, nhất là các TTHC trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. - Đẩy mạnh thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân tổ chức tốt kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp công bố, công khai kịp thời TTHC, kết quả giải quyết TTHC. - Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao số lượng thủ tục và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4, bảo đảm chất lượng theo quy định tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, xin trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn