Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 6721/BNV-TL ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, trong đó đã phân công các Bộ, cơ quan ở Trung ương triển khai thực hiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình xây dựng quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các đề xuất xây dựng bảng lương, phụ cấp của các Bộ, cơ quan ở Trung ương, các ý kiến tham gia của các cơ quan ở Trung ương và địa phương (trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh), báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn