Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri phản ánh về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo tại các hội đặc thù cấp xã, thị trấn theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ là rất thấp, họ chủ yếu là những người đã từng tham gia kháng chiến và sinh hoạt tại địa phương nhưng không có lương hưu. Do vậy, đề nghị Chính phủ kiểm tra, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng này
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
Công văn số 6983/BNV-TL ngày 29/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Hải Dương như sau:
1. Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách thuộc chỉ tiêu biên chế được giao nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội) căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội. Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ, chính sách theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 2. Thực hiện Kết luận số 102/KL-TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới và văn bản số 158-TB/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư thông báo kết luận về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102/KL-TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri để đề xuất về chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội cho phù hợp với quy định của Đảng và của pháp luật. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn