Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri đề nghị quan tâm xem xét để Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã được hưởng bảo hiểm y tế và nâng mức lương từ 1.0 hiện nay lên 1.5
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu
Công văn số 7013/BNV-TL ngày 01/11/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Bạc Liêu như sau:
1. Về chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội: a) Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội (trong đó có hội có phạm vi hoạt động ở cấp xã) nhưng đã nghỉ hưu không còn thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐTTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội). Căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hội, bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội. b) Đối với người làm việc tại các hội (trong độ tuổi lao động hoặc đã hết tuổi lao động) không phải là người nghỉ hưu theo quy định của pháp luật thì không áp dụng Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg mà thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại Hội người cao tuổi cấp xã thuộc tỉnh Bạc Liêu (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội căn cứ vào các quy định nêu trên để quyết định cụ thể, bảo đảm phù hợp với kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được Nhà nước giao (nếu có) và các nguồn thu hợp pháp khác của hội. c) Về chế độ bảo hiểm y tế đối với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, đề nghị cử tri có ý kiến với Bộ Y tế để Bộ Y tế trả lời theo quy định của pháp luật. 2. Tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã nêu “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016 từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao” và tại Thông báo số 158-TB/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW đã xác định: từ năm 2021 thực hiện việc khoán kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Theo đó, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu để thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng nêu trên. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn