Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri cho rằng trong thời gian qua thực hiện Công văn số 2843/BNVCCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 161/2018/NĐCP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo đó quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP). Tuy nhiên qua thực tiễn triến khai thực hiện quy định này, các cơ quan hành chính nhà nước đang gặp vướng mắc, bất cập, cụ thể: Thứ nhất, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, theo đó đến năm 2021 thực hiện tinh giản ít nhất là 10% biên chế được giao so với biên chế giao năm 2015 thực hiện các quy định trên, đến năm 2020 thành phố đã giảm 09 biên chế các phòng chuyên môn của mỗi quận, huyện (tương đương 10%). Như vậy với số lượng biên chế được giao hiện nay thì đa số cơ quan của cấp huyện chỉ có từ 4-6 biên chế, trong khi đó yêu cầu trình độ chuyên môn từng vị trí việc làm khác nhau, một số cơ quan có quy định về chuyên ngành đặc thù như Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp…, do đó khi có người nghỉ hưu, chuyển công tác... sẽ không có người để bố trí sắp xếp, giải quyết công việc kịp thời. Thứ hai, là đối với cấp xã: Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó về số lượng cán bộ, công chức cấp xã của từng đơn vị giao giảm ít nhất là 02 người (giảm 03 người nếu bố trí công an chính quy và giảm 4 người nếu bố trí chức vụ Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm) so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP trước đây. Đối với các chức danh cán bộ vẫn phải đảm bảo theo quy định với 11 chức danh (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên) nên số lượng biên chế giao giảm hiện nay sẽ được tính vào biên chế giao công chức của đơn vị với 7 chức danh (Công an, Quân sự, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính-Nông nghiêp, Kế toán). Như vậy đối với vị trí công chức gần như chỉ bố trí được 01 người trên 1 vị trí (đặc biệt là đối với xã loại 3, theo quy định được giao 19 biên chế, trong đó có 11 cán bộ, 8 công chức trên 7 chức danh, bình quân mỗi chức danh công chức là 01 người làm) và mỗi chức danh công chức có quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu trình độ chuyên môn cụ thể riêng nên khi có biến động, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, thôi việc rất khó cho việc bố trí sắp xếp công chức để thực hiện ngay nhiệm vụ, lại phải chờ thi tuyển công chức, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị đó. Do đó, để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động của cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết các công việc hàng ngày nhằm phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 theo hướng cho phép các cơ quan thực hiện chính sách ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nhưng phải đảm bảo các điều kiện, như: có người chuyển đi, nghỉ hưu… trong khi không có người thay thế đủ điều kiện và vị trí việc làm và phải còn chỉ tiêu biên chế được giao
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
Công văn số 7021/BNV-CCVC ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri thành phố Hải Phòng như sau:
Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP1 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 8037/VPCP ngày 24/9/2020 của Văn phòng Chính phủ) ngày 17/12/2020, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6653/BNV-CCVC đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP2 và việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 102/NQ-CP trong phạm vi bộ, ngành, địa phương. Do vậy, sau khi tổng hợp các báo cáo nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định về nội dung nêu trên theo quy định. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn