Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 của Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng chính phủ về: “3.Tuổi bổ nhiệm: a- Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ b- Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).” Trong khi đó, theo quy định tại khoản 3, Điều 14 , Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ chính trị thì: “3- Tuổi bổ nhiệm: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.” Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.” Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ cần sửa đổi tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện cho thống nhất với Quy định của Đảng cũng như pháp luật hiện hành
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Công văn số 7022/BNV-CCVC ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Đắk Nông như sau:
Để phù hợp với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đã quy định công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn