Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đối với việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ cử tri đề nghị Chính phủ cần xem xét: tăng mức hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và tăng chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách phụ trách phó các Ban Đảng cấp xã, tránh tình trạng 01 người kiêm nhiệm nhiều chức danh
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
Công văn số 52//BNV-CQĐP ngày 11/12/2021 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:
1. Về hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư khi thực hiện nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại Điều 14 đã quy định cụ thể về việc giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trong đó có quy định về chi hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư). 2. Về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại Điều 12 và Điều 13 đã hướng dẫn cụ thể về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và việc chi hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Như vậy, kiến nghị của cử tri về tăng mức chi hỗ trợ hàng tháng và bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phụ trách các Ban của Đảng ở cấp xã thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, việc quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã cơ bản bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ , xin trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn