Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với việc chưa nâng lương theo lộ trình từ ngày 01/01/2021. Tuy nhiên, hiện nay một số đối tượng là công chức, viên chức, người nghỉ hưu có mức lương rất thấp, không đủ để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu tối thiểu của cuộc sống. Do đó, đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ, nâng lương sớm hơn cho các đối tượng này
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
Công văn số 145/BNV-TL ngày 12/01/2021 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng và toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, đầu tư, đời sống của nhân dân và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các nước trên thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp như: hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất và thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội... với kinh phí hỗ trợ rất lớn từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội. Do vậy, trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn và để cùng chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân và người lao động trong cả nước, Ban cán sự đảng Chính phủ đã trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XII ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 09 tháng 10 năm 2020, trong đó tại Điểm 4 Nghị quyết số 60-NQ/TW có ghi: “Ban chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII”. Căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 giao Chính phủ: “Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở”. Theo đó, từ nay đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình Bộ Chính trị thông qua để làm căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý. Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu ý kiến phản ánh của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp. 2. Đối với người nghỉ hưu: Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ trình Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu. Vì vậy, đề nghị cử tri phản ánh ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trả lời theo quy định của pháp luật. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn