Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 168
Họ và tên: Thanh Tam
Địa chỉ : Phuong 5, TP Vi Thanh, Hau Giang
Điện thoại : 0918641496
Email : letam165@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Cách cho số văn bản hành chính
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ trước đến nay tỉnh Hậu Giang chúng tôi, các cơ quan thực hiện việc cho ký hiệu văn bản như sau: vào đầu năm, mỗi loại văn bản đều có số thứ tự bắt đầu từ 01 rồi sau đó tăng lên theo thứ tự, ví dụ: Báo cáo: 01/BC-UBND, 02/BC-UBND,... Thông báo: 01/TB-UBND, 02/TB-UBND,... Công văn: 01/UBND-TH, 02/UBND-HC,... Tuy nhiên, gần đây Văn phòng UBND tỉnh thay đổi cách đánh số văn bản, số thứ tự nhảy chung cho nhiều loại văn bản như sau: 01/BC-UBND, 02/TB-UBND, 03/TB-UBND,... 04/UBND-TH, 05/UBND-HC,...06/BC-UBND,... Cách đánh số thứ nhất là rất hay nhưng cách thứ hai này rất khó quản lý và không khoa học gì cả nhưng họ nói là theo khoản 2a, Điều 8 của Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Xin Bộ trả lời vấn đề này được rõ, cách nào là đúng? Cám ơn nhiều”.

Ngày phản ánh: 13/06/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Việc ghi số và lập sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan được thực hiện theo đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Cụ thể: - Việc ghi số văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và đăng ký riêng. - Việc ghi số văn bản hành chính + Các loại văn bản: Chỉ thị (cá biệt), quyết định (cá biệt), quy định, quy chế, hướng dẫn được đăng ký vào một sổ và một hệ thống số. + Các loại văn bản hành chính khác được đăng ký vào một sổ và một hệ thống số riêng. - Văn bản mật đi được đăng ký vào một sổ và một hệ thống số riêng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, không chia nhỏ việc ghi số và lập sổ theo từng tên loại văn bản. Việc chỉ đạo vào số văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang là đúng với quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn