Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 379
Họ và tên: Mai Xuân Phương
Địa chỉ : Thanh Hóa
Điện thoại : 0989668626
Email : phuongmx.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : xin hỏi vấn đề về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 09/2/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức: Những người đang là cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và những người đang là cán bộ quản lý, lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi chuyển về cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện theo các quy định về tuyển dụng mà thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển hiện hành của Đảng và Nhà nước. Đối chiếu với quy định trên, năm 2009, đơn vị tôi từ một đơn vị sự nghiệp được kiện toàn để thành lập đơn vị hành chính, khi đó tôi là Trưởng phòng của đơn vị sự nghiệp (đã được tuyển dụng viên chức từ tháng 3/2005) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc đơn vị hành chính. và sau đó năm 2017 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở. vậy xin hỏi Quý Bộ việc đang là lãnh đạo phòng đơn vị sự nghiệp được điều động và bổ nhiệm là lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị hành chính (không xét chuyển công chức) có đảm bảo theo quy định tại tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức nêu trên hay không . kính mong Quý Bộ trả lời giúp cá nhân tôi, Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ.

Ngày phản ánh: 24/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Mai Xuân Phương, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Viên chức năm 2010. 2. Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét chuyển viên chức thành công chức đề nghị ông (bà) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Vụ Công chức – Viên chức thông tin để Ông (Bà) được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn