Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 52
Họ và tên: Nguyễn Quang
Địa chỉ : Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0979020818
Email : quangvnedu@gmail.com
Lĩnh vực:Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Giá trị sử dụng tương đương của Chứng chỉ hạng Viên chức và Chứng chỉ hạng Công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Căn cứ Thông tư sô 19/2015/TT- BGDĐT Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2015/ TTLT- BGD ĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 18/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn một số điều Nghị định 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi đã được bổ nhiệm và xếp lương vào Giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.10), hưởng lương theo bảng 3- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2013/NĐ-CP. Tại điểm b, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã xác định: Chức danh viên chức tương đương chuyên viên chính, bao gồm các chức danh viên chức loại A2 (nhóm A2.1 và nhóm A2.2) của Bảng 3. Trong đó, tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I (Hiệu trưởng Trường ĐH SP Hà Nội cấp) Theo các quy định hiện hành, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức gồm: Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch cán sự Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên cao cấp Đề nghị Bộ Nội vụ trả lời giúp: Theo Điều 6, Thông tư số 01/2018/TT-BNV, ngày 08/01/2018 thì việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác hoặc thay đổi vị trí công việc. Vậy, trong trường họp này, Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I có tương đương và giá trị thay thế với chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên Chính hay không? Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 27/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quang, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Ngày 01/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Nghị định đã quy định về chứng chỉ bồi dưỡng và việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng. Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Để có thêm thông tin để trả lời, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị ông/bà cung cấp quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào Giáo viên THCS hạng I và Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I (Hiệu trưởng Trường ĐH SP Hà Nội cấp). Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn