Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 44
Họ và tên: Nguyễn Bình Thuận
Địa chỉ : Hà Giang
Điện thoại : 0918901288
Email : thuanvp72@gmail.com
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nội dung chi quỹ Thi đua, khen thưởng
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung nội dung (mục chi) chi quỹ thi đua, khen thưởng hiện nay, với lý do: Công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, các phong trào thi đua đã không ngừng được phát động và đã đem lại lợi ích to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập chưa được bổ sung đó là: 1. Các nội dung quy định về sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng chưa rõ ràng, thiếu những nội dung cần thiết như: - Chi cho mua sắm tài sản, trang thiết bị, phần mềm quản lý, vật tư văn phòng phẩm phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng (đối với các cơ quan, đơn vị không chuyên trách). - Chưa quy định người làm công tác thi đua, khen thưởng (kiêm nhiệm) được hưởng mức phụ cấp để động viên kịp thời việc tham mưu làm tốt hơn công việc này. 2. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm bổ sung, ban hành quy định về các nội dung nêu trên để có cơ sở thực hiện nhằm giảm bớt khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng. Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ!

Ngày phản ánh: 30/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 28/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Bình Thuận, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau: Luật cán bộ, công chức và các Nghị định quy định chi tiết thi hành đã quy định một trong những quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ, trong đó có quyền được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phần mềm quản lý, vật tư văn phòng phẩm để phục vụ công vụ của công chức do cơ quan, đơn vị sử dụng công chức chi từ ngân sách Nhà nước giao theo quy định của pháp luật, không thuộc nội dung chi của quỹ thi đua, khen thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NB-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành, hiện nay đối với công chức làm công tác thi đua, khen thưởng (bao gồm cả chuyên trách và kiêm nhiệm), chưa có quy định về chế độ phụ cấp. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn