Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 21
Họ và tên: Hồ Thị Lan Thanh
Địa chỉ : 92 Phan Chu Trinh - Kon Tum
Điện thoại : 0909 318 499
Email : htlthanh.stc@kontum.gov.vn
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về chế độ, chính sách theo NĐ 26/2015/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi tên: Hồ Thị Lan Thanh hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Qua triển khai thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP, tỉnh Kon Tum còn có một số vướng mắc, để thực hiện theo đúng quy định của chính phủ đề nghị quý cơ quan hướng dẫn một số nội dung sau: Năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sau Đại hội nhiều cán bộ được cấp thẩm quyền thống nhất, phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ rất nhiều, để đảm bảo chi trả chế độ kịp thời và theo đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn bổ sung như sau: Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).” Vậy: - Phụ cấp công tác đảng đề cập tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên có phải là phụ cấp công tác, đoàn thể chính trị- xã hội theo Hướng dẫn số 05/HD-TCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ[1]) và có được sử dụng 30% phụ cấp này để tính chi trả trợ cấp (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối) cho cán bộ trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không?. - Nếu trưởng hợp phụ cấp công tác đảng (nếu có) đề cập tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW thì tiền lương tháng để trợ cấp đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chỉ tính cho các đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng hay bao gồm cả các đối tượng công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội. Để kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mong quý cơ quan sướm phúc đáp hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời./.

Ngày phản ánh: 07/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hồ Thị Lan Thanh, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, Khoản 1 Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW1 , Khoản 1 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW2 , Khoản 1 Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW3 , Điểm 1.2, Khoản 1 Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW4 và các văn bản có liên quan. 2. Việc xác định phụ cấp công tác đảng (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đối với các đối tượng được áp dụng theo quy định trên được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/TW5 . Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn