Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 32
Họ và tên: Trương Việt Cường
Địa chỉ : huyện vụ Bản, tỉnh nam Định
Điện thoại : 0818668191
Email : linh91.qldt@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về việc thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ khoản 13, Điều 1 nghị định 108/2020 về sử đổi bổ sung Điều 1, Như vậy theo tôi hiểu thì từ ngày 25/11/2020 thời điểm thông tư có hiệu lực thì UBND cấp huyện phải trình HĐND cấp huyện để thành lập tất cả các cơ quan chuyên môn đang có hiện tại của UBND cấp huyện có đúng ko ? hay chỉ trình nếu như thành lập mới hoặc tổ lại cơ quan chuyên môn khi có sự thay đổi so với thời điểm trước

Ngày phản ánh: 10/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trương Việt Cường, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP), trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn