Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 436
Họ và tên: HÀ TẤN LỘC
Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0931234867
Email : locdhkt@yahoo.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tổ chức bộ máy.
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có thể đồng thời là ủy viên của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân cùng cấp không? Căn cứ pháp lý?

Ngày phản ánh: 03/07/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/07/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà HÀ TẤN LỘC, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan không có quy định việc Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có thể đồng thời là ủy viên của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân cùng cấp. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương bố trí Ủy viên Ủy ban nhân dân cho phù hợp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn