Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Theo lộ trình nâng lương của Chính phủ thì tháng 7/2019 và tháng 7/2020 cán bộ, công chức, người lao động và người hưởng lương hưu được tăng lương, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cử tri đề nghị cho cử tri được biết khi nào chính sách trên được thực hiệ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
2 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng việc không tăng lương trong năm 2020 là hợp lý nhưng đề nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng chính sách và người làm việc ở cơ sở vì mức trợ cấp và tiền lương cho các đối tượng trên hiện nay rất thấp không đủ chi phí trong sinh hoạt hàng ngày Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
3 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri bày tỏ sự đồng tình với việc chưa nâng lương theo lộ trình từ ngày 01/01/2021. Tuy nhiên, hiện nay một số đối tượng là công chức, viên chức, người nghỉ hưu có mức lương rất thấp, không đủ để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu tối thiểu của cuộc sống. Do đó, đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ, nâng lương sớm hơn cho các đối tượng này Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
4 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đối với việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ cử tri đề nghị Chính phủ cần xem xét: tăng mức hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và tăng chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách phụ trách phó các Ban Đảng cấp xã, tránh tình trạng 01 người kiêm nhiệm nhiều chức danh Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
5 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 của Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng chính phủ về: “3.Tuổi bổ nhiệm: a- Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ b- Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).” Trong khi đó, theo quy định tại khoản 3, Điều 14 , Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ chính trị thì: “3- Tuổi bổ nhiệm: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.” Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.” Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ cần sửa đổi tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện cho thống nhất với Quy định của Đảng cũng như pháp luật hiện hành Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
6 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng trong thời gian qua thực hiện Công văn số 2843/BNVCCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 161/2018/NĐCP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo đó quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP). Tuy nhiên qua thực tiễn triến khai thực hiện quy định này, các cơ quan hành chính nhà nước đang gặp vướng mắc, bất cập, cụ thể: Thứ nhất, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, theo đó đến năm 2021 thực hiện tinh giản ít nhất là 10% biên chế được giao so với biên chế giao năm 2015 thực hiện các quy định trên, đến năm 2020 thành phố đã giảm 09 biên chế các phòng chuyên môn của mỗi quận, huyện (tương đương 10%). Như vậy với số lượng biên chế được giao hiện nay thì đa số cơ quan của cấp huyện chỉ có từ 4-6 biên chế, trong khi đó yêu cầu trình độ chuyên môn từng vị trí việc làm khác nhau, một số cơ quan có quy định về chuyên ngành đặc thù như Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp…, do đó khi có người nghỉ hưu, chuyển công tác... sẽ không có người để bố trí sắp xếp, giải quyết công việc kịp thời. Thứ hai, là đối với cấp xã: Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó về số lượng cán bộ, công chức cấp xã của từng đơn vị giao giảm ít nhất là 02 người (giảm 03 người nếu bố trí công an chính quy và giảm 4 người nếu bố trí chức vụ Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm) so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP trước đây. Đối với các chức danh cán bộ vẫn phải đảm bảo theo quy định với 11 chức danh (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên) nên số lượng biên chế giao giảm hiện nay sẽ được tính vào biên chế giao công chức của đơn vị với 7 chức danh (Công an, Quân sự, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính-Nông nghiêp, Kế toán). Như vậy đối với vị trí công chức gần như chỉ bố trí được 01 người trên 1 vị trí (đặc biệt là đối với xã loại 3, theo quy định được giao 19 biên chế, trong đó có 11 cán bộ, 8 công chức trên 7 chức danh, bình quân mỗi chức danh công chức là 01 người làm) và mỗi chức danh công chức có quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu trình độ chuyên môn cụ thể riêng nên khi có biến động, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, thôi việc rất khó cho việc bố trí sắp xếp công chức để thực hiện ngay nhiệm vụ, lại phải chờ thi tuyển công chức, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị đó. Do đó, để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động của cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết các công việc hàng ngày nhằm phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 theo hướng cho phép các cơ quan thực hiện chính sách ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nhưng phải đảm bảo các điều kiện, như: có người chuyển đi, nghỉ hưu… trong khi không có người thay thế đủ điều kiện và vị trí việc làm và phải còn chỉ tiêu biên chế được giao Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
7 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri đề nghị quan tâm xem xét để Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã được hưởng bảo hiểm y tế và nâng mức lương từ 1.0 hiện nay lên 1.5 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu
8 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri phản ánh về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo tại các hội đặc thù cấp xã, thị trấn theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ là rất thấp, họ chủ yếu là những người đã từng tham gia kháng chiến và sinh hoạt tại địa phương nhưng không có lương hưu. Do vậy, đề nghị Chính phủ kiểm tra, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
9 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
10 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đề nghị Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, liên tục và hiệu quả hơn nữa vì cử tri cho rằng tốc độ cải cách thủ tục hành chính đang có xu hướng chậm lại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
11 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng việc cải cách hành chính trong thời gian qua có cải tiến và chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên, hiện nay một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân trong việc chờ đợi giải quyết, cụ thể như chuyển nhượng đất đai, hộ tịch, khai sinh, khai tử,... Đề nghị Trung ương có những chủ trương quyết liệt hơn để rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
12 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đa số cử tri kiến nghị cần nâng mức tiền thưởng kèm theo Huy chương, Huân chương vì hiện nay vẫn còn thấp để khích lệ, động viên tinh thần thi đua yêu nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
13 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Tại Tờ trình số 4847/TTr-UBND ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì đối với các ông, bà: Ông Trần Văn Tha, Bà Phạm Thị Bản, Bà Nguyễn Thị Chấp. Tuy nhiên, đến nay vấn đề trên chưa được xem xét, giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
14 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đề nghị hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
15 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri phản ánh có một phần diện tích đất thuộc xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xen kẽ vào xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và có khoảng hơn 100 hộ dân xã Bát Tràng sinh sống, gây khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các thủ tục hành chính và trong sinh hoạt, lao động của người dân. Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh phần diện tích đất trên về xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm quản lý. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
16 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Một số cử tri phản ánh về chế độ chính sách đối với cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những người đã hưởng chế độ trợ cấp một lần là quá thấp, số tiền hỗ trợ chỉ bằng 1/3 số tiền của người đi lính nghĩa vụ quân sự trong thời bình được nhận khi xuất ngũ. Do đó, đề nghị nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
17 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng chính sách đãi ngộ (mức thưởng) đối với thành tích (huân chương, huy chương) trong lĩnh vực thể thao và giáo dục có sự chênh lệch, cùng đạt huân, huy chương như nhau nhưng việc tôn vinh, đãi ngộ lại khác nhau. Đề nghị nghiên cứu có quy định cho phù hợp để đảm bảo sự công bằng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
18 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đề nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với đối tượng là người không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước, khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: cảm tình đảng, đảng viên mới, chính sách dân tộc, tôn giáo, truyền thống cách mạng… nhất là ở vùng miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
19 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu trong năm 2021 (năm 2020 không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Đặc biệt, việc điều chỉnh mức lương đối với công chức cần nghiên cứu quan tâm tới đối tượng là người mới được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước, vì đối tượng này có mức lương rất thấp Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
20 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV “1. Cử tri kiến nghị việc thực hiện chủ trương sáp nhập bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, còn có một số tồn tại như: Số lượng công việc nhiều nhưng lực lượng cán bộ, công chức thực hiện lại ít, cán bộ, công chức thực hiện việc kiêm nhiệm nhiều nhưng chế độ, chính sách đối với các đội ngũ này chưa phù hợp. Đề nghị Chính phủ cần có sự sắp xếp hợp lý để tăng thêm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm sau sáp nhập, tinh giản cho phù hợp trong điều kiện hiện nay (câu số 15) 2. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách đang công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn cả nước. Hiện tại, do khối lượng công việc của bộ phận Văn phòng Đảng ủy nhiều và số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn ít nên không đủ đảm đương với khối lượng công việc. Vì vậy, kiến nghị Nhà nước cần quan tâm xem xét để có chính sách hỗ trợ tương xứng đối với những người công tác trong lĩnh vực này (câu số 34) 3. Cử tri có ý kiến về việc triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã còn bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Ðó là: lộ trình bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, nhất là với chức danh Trưởng Công an xã, do hiện nay số Trưởng Công an xã bán chuyên trách còn trong độ tuổi công tác, nhiều người chưa qua đào tạo, vì vậy khó bố trí công tác khác (do chưa có chính sách cụ thể cho nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện nay). Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế, Công an các xã chưa có nơi làm việc độc lập, sử dụng chung trụ sở với UBND xã nên khi bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã chưa bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt. Do vậy, kiến nghị Chính phủ cần có những quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên để việc triển khai thực hiện chủ trương trên đạt hiệu quả cao trong thời gian tới (câu số 35) 4. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét bổ sung các quy định của pháp luật liên quan về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố). Vì hiện nay, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính các ấp (khu phố), các chức danh hoạt động ở ấp (khu phố) gồm: Bí thư kiêm Trưởng ấp (khu phố), Trưởng ấp (khu phố) Trưởng Ban công tác ấp (khu phố) nhưng không có Phó ban, như thế hoạt động của các ấp (khu phố) gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Chính phủ cần xem xét bổ sung chức danh Phó ban ấp (khu phố) vào quy định pháp luật liên quan để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương (câu số 36). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
  [1]   2 3 4 5 6


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn