Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới tăng cường khen thưởng đột xuất chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động trực tiếp ở cơ sở. Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
2 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh, thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể là điều chỉnh tiêu chí về trình độ với cán bộ chuyên trách thuộc Điều 6 (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) và Điều 7 (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân), theo quy định tiêu chí về trình độ tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thấp hơn so với quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 và yêu cầu thực tế hiện nay. Do đó, khi cán bộ hết nhiệm kỳ không đủ điều kiện tái cử và không đủ điều kiện để chuyển sang công chức cấp xã, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
3 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri cho rằng, mặc dù người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những người này chỉ đóng hằng tháng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đồng thời,tại Điều 24 và Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng được đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau. Đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương xem xét lại vấn đề này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
4 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri cho rằng chế độ trợ cấp cho cán bộ cấp xã hiện nay mặc dù đã có điều chỉnh theo chính sách nâng lương chung nhưng mức điều chỉnh còn ít, các chế độ trợ cấp (trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội) còn quá thấp nên nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu, mức sống cơ bản hiện nay. Trong khi đó công việc của cán bộ cấp xã gắn liền trực tiếp với người dân ở cơ sở nên nhiệm vụ đặt ra tương đối nhiều. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ có chính sách điều chỉnh tăng các chính sách trợ cấp cho đối tượng này để cán bộ cấp xã yên tâm làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.
5 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Về việc sắp xếp, bố trí sử dụng đội viên Dự án 500 trí thức trẻ: Việc thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án hiện rất khó khăn. Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện trong việc bố trí, sử dụng, trong đó cần có hướng mở nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương thực hiện. Trước mắt, xem xét kéo dài thời gian thực hiện Đề án ở các xã còn biên chế công chức, vị trí việc làm và chức danh cán bộ xã để bố trí đội viên khi hết thời hạn hợp đồng, kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc xem xét, bổ sung biên chế công chức hành chính cho cấp huyện để tiếp nhận đội viên Đề án công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
6 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách quan tâm, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tại các xã đã thực hiện sáp nhập đơn vị địa giới hành chính. Đồng thời, đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác không được bố trí công tác sau khi sáp nhập có chính sách luân chuyển cán bộ theo lộ trình và đảm bảo chính sách ưu tiên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
7 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Quốc hội xem xét nâng Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn lên thành Luật nhằm nâng cao tính pháp lý trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
8 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri kiến nghị Trung ương xem xét và chú ý đến việc thực hiện lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và viên chức đảm bảo không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
9 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cải cách hành chính cần phải cụ thể từ cơ sở trở lên, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt chú trọng giám sát của báo chí, của tổ chức đoàn thể, của nhân dân, để kịp thời phát hiện những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và có biện pháp ngăn chặn và xử lý ngay. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Min
10 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đối với việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ cử tri đề nghị Chính phủ cần xem xét: tăng mức hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và tăng chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách phụ trách phó các Ban Đảng cấp xã, tránh tình trạng 01 người kiêm nhiệm nhiều chức danh Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
11 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri phản ánh, hiện nay chưa có quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, đặc biệt tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc tham gia những công việc có tính chất đặc thù. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành kịp thời các ghị định hướng dẫn thực hiện Lu t Thanh niên (sửa đổi) bổ sung những chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với thanh niên tình nguyện. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
12 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, những quy định cần phải có thời gian, lộ trình thực hiện. Ví dụ như: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì đề nghị trong văn bản phải quy định khoảng thời gian tối đa để thực hiện dứt điểm, sau thời hạn chót mới bắt buộc áp dụng, tính toán các quy định mới cho dù địa phương chậm trễ chưa triển khai thực hiện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
13 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Theo quy định hiện hành, những người nghỉ hưu công tác trong lực lượng Công an nhân dân chỉ được thành lập câu lạc bộ, không được thành lập Hội Cựu chiến binh như lực lượng Quân đội nhân dân được tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hoặc vì an ninh tổ quốc chứ không được tặng Huân chương chiến công như lực lượng Quân đội nhân dân. Đây đều là lực lượng vũ trang, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định đối với Công an nhân dân để được thành lập hội, tặng Huân chương chiến công như quy định đối với lực lượng Quân đội nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
14 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Tình trạng tham nhũng đang diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp. Nhiều cán bộ đã qua nhiều vị trí, chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặc dù được sàng lọc kỹ lưỡng nhưng vẫn vi phạm. Cử tri đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác này, xử lý triệt để và nghiêm minh cán bộ sai phạm nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế tối đa các hình thức xử lý như khiển trách, rút kinh nghiệm. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
15 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV "Chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội đã được quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Tuy nhiên thực tế, có những trường hợp người không hưởng lương hưu, được bầu đảm nhận chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, cụ thể là chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong cấp xã, hiện nay chưa có chính sách, văn bản hướng dẫn chi trả chế độ, thù lao cho các đối tượng thuộc trường hợp này. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét, quy định chính sách đối với những trường hợp trên" Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
16 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đồng tình với việc tạm dừng chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 để góp phần tăng thêm nguồn lực khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên cử tri đề nghị cần phải xác định mốc thời gian cụ thể có thể tăng lương cơ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
17 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa thân yêu”, Trường Sa đã có những thay đổi về điều kiện doanh trại, cơ sở vật chất… nhất là đã có chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương công tác tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã góp phần thu hút nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa. Hiện nay, theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thay thế cho Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã công tác đủ 05 năm (60 tháng) tại Quần đảo Trường Sa thì không được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Để thu hút nhân lực công tác tại Trường Sa, cử tri huyện đảo Trường Sa đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tạo điều kiện bổ sung Nghị định số 76/2019/NĐ-CP cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ phụ cấp thu hút khi thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa khi đủ thời gian hưởng chế độ 05 năm (60 tháng) đồng thời xem xét lại quy định công tác liên tục tại đảo 05 năm vì sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp sau khi thực hiện nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa thời gian 01 năm (12 tháng) thì vào bờ nghỉ phép, biên chế huấn luyện từ 03-06 tháng sau đó tiếp tục ra đảo công tác, như vậy thời gian công tác tại đảo không liên tục 05 năm (60 tháng) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
18 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Chính phủ quan tâm, nghiên cứu có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ xã đã tham gia quân ngũ, phục vụ công tác nhiều năm nhưng nghỉ gián đoạn, không được hưởng chế độ hưu trí Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
19 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đề nghị Chính Phủ và chính quyền địa phương có giải pháp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ xã dôi dư sau sáp nhập (như đề nghị hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người chưa đủ năm đóng mà không đủ điều kiện tái cử) hỗ trợ các đồng chí là trưởng đoàn thể phải xuống cấp phó hỗ trợ đóng BHXH một lần cho các đồng chí còn 4 đến 5 năm mới đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm công tác để được nghỉ hưu… Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
20 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019). Tuy nhiên, Nghị định này không có nội dung quy định điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp người đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn để địa phương có cơ sở thực hiệ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
1 2   [3]   4 5 6


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn