Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 127 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì: “Chính phủ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã” tuy vậy, đến nay Chính phủ chưa có văn bản nào quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ cũng chỉ mới hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
2 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri phản ánh, trong quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo cấp tỉnh không có chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng tuy vậy, thời gian qua một số nhiệm vụ liên quan tín ngưỡng được Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Tôn giáo thực hiện (như rà soát thực trạng hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh báo cáo thực trạng tín ngưỡng, xây dựng văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng…) vì vậy quá trình tham mưu thực hiện gặp nhiều khó khăn và bất cập. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ phù hợp của các cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng để thống nhất thực hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.
3 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện nay hình thành các hội, nhóm tín ngưỡng tôn giáo hoạt động trái phép, lôi kéo nhân dân tham gia, có nhiều hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đề nghị có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
4 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri phản ánh chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy nhà nước là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, việc triển khai còn rất chậm, thiếu đồng bộ, chưa có thống nhất chung cả nước. Cử tri Kiên Giang kiến nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang
5 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn về việc sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp công lập từ khối Đảng vào khối nhà nước Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình
6 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành ngày 06/4/2015 (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016), tại Khoản 1, Điều 22 quy định: “Căn cứ các quy định tại Nghị định này: a) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế… quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực” và tại Khoản 1, Điều 26 quy định: “làm cơ sở để xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay các Bộ chỉ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Các lĩnh vực còn lại, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể vẫn đang thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ. Vì vậy địa phương gặp không ít khó khăn trong việc quản lý. Do đó, cử tri Kiên Giang đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành văn bản quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy nghề y tế văn hóa, thể thao và du lịch thông tin truyền thông và báo chí để địa phương có cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện” (Câu 74). - “Cử tri Kiên Giang đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để địa phương có cơ sở thực hiện, vì hiện nay địa phương gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này” (Câu 78). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang
7 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ kịp thời sửa đổi, ban hành các chủ trương, chính sách mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, huy động mạnh các nguồn lực ngoài xã hội tham gia cung ứng các dịch vụ công, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
8 Trả lời kiến nghị của cử tri trước họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu HĐND. Tuy nhiên, đối với các chức danh Chủ tịch HĐND Trưởng và Phó Trưởng ban của HĐND hoạt động kiêm nhiệm các cấp chưa có chế độ phụ cấp kiêm nhiệm. Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình UBTVQH xem xét, quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
9 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 1. Đề nghị có quy định cụ thể trình độ học vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhằm nâng cao chất lượng đại biểu trong thời gian tới (câu số 13) 2. Một số chức danh cán bộ không chuyên trách hợp đồng cấp xã như: cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, cán bộ quản lý nhà văn hóa... yêu cầu phải có bằng cấp chuyên môn, trong khi đối tượng này lại không được hưởng lương theo bằng cấp. Đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có quy định phù hợp (câu số 45) 3. Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể đối với một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, cụ thể là: sáp nhập 01 hoặc 02 xã vùng 135 với 01 xã không thuộc vùng 135 (câu số 19) 4. Đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét giữ nguyên, ổn định 5 năm đối với cán bộ công chức dôi dư sau khi đã sáp nhập xã. Đồng thời tăng thêm số lượng cán bộ, công chức đặc biệt là đối với MTTQ và các đoàn thể cấp xã nên có 2 phó chuyên trách vì sau khi sáp nhập địa bàn xã quá rộng, gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
10 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 1. Cử tri tiếp tục đề nghị nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã đã công tác lâu năm và có chế độ phụ cấp cho cán bộ Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn, tổ dân phố 2. Thái Bình có 5 huyện thực hiện chính sách sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Sau sáp nhập, có nhiều cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã bị dôi dư do không bố trí sắp xếp được vị trí đang rất băn khoăn, lo lắng. Họ đều là cán bộ, công chức cấp xã chịu sự điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức, đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có thời gian dài tham gia công tác, đóng góp cho địa phương. Cử tri đề nghị Chính phủ, địa phương sớm có cơ chế chính sách cụ thể, thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, để ổn định tư tưởng cán bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
11 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV Đến nay, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp chưa thực hiện việc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý (theo Khoản 1 Điều 12, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập). Đề nghị Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương thực hiện các nội dung trên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
12 Trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai
13 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở, tạo điều kiện về vật chất, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Hội hoặc có định hướng cho tổ chức Hội trong việc vận động các nguồn lực thông qua sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, xã hội hóa hoạt động của Hội Ban Dân Nguyện
14 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, trong đó quy định những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức văn thư là có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng quản lý và nghiệp vụ các ngạch văn thư. Đề nghị sớm ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
15 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật Cựu chiến binh thay thế Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội. Vì Hội Cựu chiến binh Việt Nam được Nghị quyết số 09-NQ/TW xác định: "Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội, nhưng hiện nay vẫn chưa có Luật quy định về tổ chức Cựu chiến binh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
16 Kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sớm ban hành “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên cơ sở Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
17 Kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn Thành lập Bộ Thanh niên - Thể thao trên cơ sở của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hiện có của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thanh niên - Thể thao sẽ thực hiện thêm chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh niên. Việc thành lập Bộ Thanh niên - Thể thao góp phần tăng thêm vai trò và chức năng của Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng quy định, giúp giảm đầu mối, bớt chồng chéo trong quản lý nhà nước đồng thời cũng không làm tăng thêm biên chế và phát sinh kinh phí trong thực hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
18 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Đề nghị Chính phủ có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm đối với tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy, nên xem xét thành lập Bộ Thanh niên, giao Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Bộ trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
19 Kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận Hiện nay, việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (gọi tắt là Chương trình 30a) Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã nghèo (gọi tắt là Đề án 500) vào biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã rất khó khăn do không còn biên chế để bố trí, đội ngũ đã được chuẩn hóa, còn trẻ tuổi, hàng năm đều được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, làm tăng nguy cơ thất nghiệp, đối với đội viên trí thức trẻ khi kết thúc Chương trình, Đề án. Cử tri kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành chức năng sớm có định hướng sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên được đánh giá hàng năm từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Theo đó, cần tiếp tục kéo dài chính sách thu hút, tăng cường đội ngũ trí thức trẻ sau khi kết thúc Chương trình 30a, Đề án 500 xem xét, đưa các đội viên có thời gian công tác đủ từ 05 năm trở lên (không phân biệt trình độ đại học, cao đẳng) vào diện tuyển dụng đặc cách trong tuyển dụng công chức, viên chức (kể cả tuyển dụng vào công chức cấp xã). Thời gian công tác tại chức danh đội viên trí thức trẻ được xem là thời gian làm công chức xã.” Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
20 Kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình Về quy định đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù: Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, ngày 01/6/2011 của Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
1 2   [3]   4


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn