Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 1. Đề nghị có quy định cụ thể trình độ học vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhằm nâng cao chất lượng đại biểu trong thời gian tới (câu số 13) 2. Một số chức danh cán bộ không chuyên trách hợp đồng cấp xã như: cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, cán bộ quản lý nhà văn hóa... yêu cầu phải có bằng cấp chuyên môn, trong khi đối tượng này lại không được hưởng lương theo bằng cấp. Đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có quy định phù hợp (câu số 45) 3. Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể đối với một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, cụ thể là: sáp nhập 01 hoặc 02 xã vùng 135 với 01 xã không thuộc vùng 135 (câu số 19) 4. Đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét giữ nguyên, ổn định 5 năm đối với cán bộ công chức dôi dư sau khi đã sáp nhập xã. Đồng thời tăng thêm số lượng cán bộ, công chức đặc biệt là đối với MTTQ và các đoàn thể cấp xã nên có 2 phó chuyên trách vì sau khi sáp nhập địa bàn xã quá rộng, gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
2 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 1. Cử tri tiếp tục đề nghị nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã đã công tác lâu năm và có chế độ phụ cấp cho cán bộ Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn, tổ dân phố 2. Thái Bình có 5 huyện thực hiện chính sách sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Sau sáp nhập, có nhiều cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã bị dôi dư do không bố trí sắp xếp được vị trí đang rất băn khoăn, lo lắng. Họ đều là cán bộ, công chức cấp xã chịu sự điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức, đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có thời gian dài tham gia công tác, đóng góp cho địa phương. Cử tri đề nghị Chính phủ, địa phương sớm có cơ chế chính sách cụ thể, thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, để ổn định tư tưởng cán bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
3 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV Đến nay, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp chưa thực hiện việc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý (theo Khoản 1 Điều 12, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập). Đề nghị Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương thực hiện các nội dung trên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
4 Trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai
5 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở, tạo điều kiện về vật chất, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Hội hoặc có định hướng cho tổ chức Hội trong việc vận động các nguồn lực thông qua sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, xã hội hóa hoạt động của Hội Ban Dân Nguyện
6 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, trong đó quy định những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức văn thư là có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng quản lý và nghiệp vụ các ngạch văn thư. Đề nghị sớm ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
7 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật Cựu chiến binh thay thế Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội. Vì Hội Cựu chiến binh Việt Nam được Nghị quyết số 09-NQ/TW xác định: "Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội, nhưng hiện nay vẫn chưa có Luật quy định về tổ chức Cựu chiến binh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
8 Kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sớm ban hành “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên cơ sở Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
9 Kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn Thành lập Bộ Thanh niên - Thể thao trên cơ sở của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hiện có của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thanh niên - Thể thao sẽ thực hiện thêm chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh niên. Việc thành lập Bộ Thanh niên - Thể thao góp phần tăng thêm vai trò và chức năng của Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng quy định, giúp giảm đầu mối, bớt chồng chéo trong quản lý nhà nước đồng thời cũng không làm tăng thêm biên chế và phát sinh kinh phí trong thực hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
10 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Đề nghị Chính phủ có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm đối với tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy, nên xem xét thành lập Bộ Thanh niên, giao Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Bộ trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
11 Kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận Hiện nay, việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (gọi tắt là Chương trình 30a) Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã nghèo (gọi tắt là Đề án 500) vào biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã rất khó khăn do không còn biên chế để bố trí, đội ngũ đã được chuẩn hóa, còn trẻ tuổi, hàng năm đều được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, làm tăng nguy cơ thất nghiệp, đối với đội viên trí thức trẻ khi kết thúc Chương trình, Đề án. Cử tri kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành chức năng sớm có định hướng sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên được đánh giá hàng năm từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Theo đó, cần tiếp tục kéo dài chính sách thu hút, tăng cường đội ngũ trí thức trẻ sau khi kết thúc Chương trình 30a, Đề án 500 xem xét, đưa các đội viên có thời gian công tác đủ từ 05 năm trở lên (không phân biệt trình độ đại học, cao đẳng) vào diện tuyển dụng đặc cách trong tuyển dụng công chức, viên chức (kể cả tuyển dụng vào công chức cấp xã). Thời gian công tác tại chức danh đội viên trí thức trẻ được xem là thời gian làm công chức xã.” Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
12 Kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình Về quy định đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù: Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, ngày 01/6/2011 của Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
13 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Đề nghị kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho đối tượng là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng bảo vệ Tổ quốc vào Luật Thi đua, khen thưởng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
14 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội Đề nghị Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 3257/CV-VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
15 Kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh 1. Xem xét mốc thời gian khen thưởng thành tích năm 2019 cho các tập thể áp dụng từ ngày 01/01/2019 – 31/12/2019. Đối với các trường hợp xét khen thưởng thành tích năm 2019 thực hiện từ ngày 01/01/2019 trở về sau, áp dụng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 2. Quy định rõ việc áp dụng khoản 7, Điều 2 của Thông tư số 12/2019/TT-BNV là áp dụng cho hình thức khen thưởng nào? Để tạo điều kiện thuận lợi và cách hiểu, áp dụng thống nhất cho việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. 3. Xem lại sự phù hợp trong quy định tiêu chuẩn, kết quả phân loại tổ chức Đảng, đoàn thể (khi khen thưởng tập thể mà có tổ chức Đảng, đoàn thể) giữa Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 (Khoản 7 Điều 2 của Thông tư) với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
16 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu Kiến nghị Nhà nước đơn giản hóa thủ tục trong việc xét tặng thưởng Huân, Huy chương cho người có công vì hiện nay các giấy tờ chứng minh và người xác nhận không còn (giấy tờ không có, thất lạc và người xác nhận đã chết), nên nhiều hồ sơ chưa đáp ứng được quy định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu
17 Kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất mốc thời gian báo cáo định kỳ về cải cách hành chính (CCHC), báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và báo cáo Chính phủ điện tử (CPĐT). Trường hợp không thể thống nhất, đề nghị Bộ Nội vụ quy định thời gian báo cáo định kỳ CCHC sau thời gian của báo cáo kiểm soát TTHC và báo cáo CPĐT vì kiểm soát TTHC và CPĐT là hai nội dung trọng tâm của công tác CCHC, được tổng hợp đưa vào báo cáo CCHC định kỳ, việc báo cáo CCHC trước báo cáo kiểm soát TTHC và báo cáo Chính phủ điện tử sẽ gây chênh lệch số liệu giữa các báo cáo của địa phương Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
18 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
19 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Min
20 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trong công tác đào tạo cán bộ, cử tri đề nghị cần xây dựng bộ giáo trình đào tạo cán bộ thật sự đổi mới, tiến bộ và khoa học để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ mới hiện nay Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1 2 3 4   [5]   6


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn