Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
210 11.011517 Phản ánh về không trả kiêm nhiệm theo Nghị định 92 và Nghị định 34 của Chính phủ Dương Văn Tú

- Ngày phản ánh: 18/01/2020

- Ngày trả lời: 14/02/2020
Tôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND xã, năm 2019 trở về trước tôi được hưởng kiêm nhiệm 20%. Nhưng hiện nay, Sở Nội vụ căn cứ vào Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các huyện không trả lương kiêm nhiệm 50% theo nghị định Chính phủ. Vậy việc UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau giao số lượng cán bộ cấp xã loại 1 là 11 người, xã loại 2, loại 3 là 10 người. Công chức 10 đến 12 người. Vậy có trái với nghị định số 92 và nghị định 34 của Chính phủ hay không? Tại sao không giảm số lượng công chức, tăng số lượng cán bộ xã loại 1 là 12 người, loại 2, 3 là 11 người để hưởng kiêm nhiệm theo quy định. Đây là chế độ chính sách được Chính phủ quy định và được Bộ Nội vụ Hướng dẫn theo Thông tư số 13 nhưng hiện nay, tỉnh Cà Mau không thực hiện. Rất mong Bộ Nội vụ trả lời tôi được rõ.
 
211 01.011514 Biệt phái công chức Mai Văn Trường

- Ngày phản ánh: 17/01/2020

- Ngày trả lời: 14/02/2020
Tôi tên là Mai Văn Trường, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện nay do chủ trương sáp nhập xã, tôi được UBND huyện xem xét biệt phái lên làm việc tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). Tôi xin được hỏi ngoài các khoản lương công chức được hưởng tại cơ quan cũ (UBND xã Liên Sơn) thì tôi có bị cắt phụ cấp cấp ủy không? Tôi không thay đổi nơi cư trú vậy có phải xin thôi không tham Đại biểu HĐND xã không? Tôi được xếp lương cán bộ chuyên trách từ ngày 01/11/2010 (Bí thư Đoàn xã), đến ngày 01/5/2017 tôi được chuyển thành công chức Văn phòng Thống kê xã. Hiện tôi đang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67. Đến nay tôi có đủ điều kiện chuyển thành công chức cấp huyện không? Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
 
212 04.011512 Đối tượng được áp dụng tại thông tư 10/2019/TT-BNV Cao Thị Thanh Phương

- Ngày phản ánh: 15/01/2020

- Ngày trả lời: 12/02/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ. Tôi là nhân viên Văn thư công tác tại trường học, Từ khi tôi được nhận việc vẫn luôn thắc mắc về cách xếp lương đối với nhân viên văn thư. Tôi học cao đẳng, có đầy đủ các chứng chỉ cần thiết, nhưng khi làm việc tại vị trí này, tôi được xếp vào ngạch Nhân viên thừa hành phục vụ, mã ngạch 01.008, hệ sô lương bậc 1 là 1.35 (trong khi hệ số nhân viên bảo vệ không qua đào tạo là 1.5), công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng mức lương quá thấp. Tôi vẫn chờ sự thay đổi trong cách tính lương của văn thư, nhưng tháng 8/2019 bộ Nội vụ ra hướng dẫn xếp lương của công chức Văn thư, những nhân viên văn thư tại trường học như tôi lại không nằm trong đối tượng áp dụng của Thông tư này. Xin được giải thích vì sao nhân viên văn thư trường học không được hưởng chế độ này khi vẫn có bằng cấp đào tạo như những văn thư ở các cơ quan khác. Mức lương hiện tại quá không phù hợp với thực tế cuộc sống cũng như số lượng công việc chúng tôi phải đảm nhiệm.
 
213 09.011509 Quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND Vũ Tú Nam

- Ngày phản ánh: 11/01/2020

- Ngày trả lời: 07/02/2020
Kính gủi: Bộ Nội vụ. Hiện nay tôi đang có một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực chính quyền. Cụ thể là ủy viên ủy ban nhân dân huyện. Theo hướng dẫn 1138 của UBTVQH13 thì căn cứ kết quả bầu cử của HĐND thì Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn cùng cấp (cụ thể là Trưởng phòng). Ví dụ như quyết định mà tôi gửi kèm sau thì cho tôi hỏi: 1. Trước đây ông Nguyễn Văn A có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, thời hạn 5 năm từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2019. Ngày 18/7/2016 ông Nguyễn Văn A có quyết định số 123/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND huyện. Căn cứ hai văn bản nói trên thì đến sau ngày 01/01/2019 ông Nguyễn Văn A còn giữ chức vụ trưởng phòng nữa hay ko? Hay ông Nguyễn Văn A vẫn giữ chức Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Ủy viên UBND huyện tới năm 2021? 2. Cách trình bày Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên UBND huyện (Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Trưởng phòng B khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) đã đúng với quy định chưa? Nếu chưa đúng thì cách trình bày như thế nào? *********** UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN C Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123 /QĐ-UBND Chư Sê, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại văn bản số 511/NV- XDCQ ngày 12/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, giữ chức vụ Trưởng phòng B huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Thường trực Huyện uỷ; - TT.HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Ban Tổ chức Huyện uỷ; - Như Điều 2 (T/h); - Lưu: VT,NV,NC.
 
214 11.011505 Chế độ đối với người làm việc hợp đồng chuyên môn Mai Ngọc Huyền

- Ngày phản ánh: 09/01/2020

- Ngày trả lời: 06/02/2020
Tôi đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tại Điều 2 của Nghị định 76/2019 thì đối tượng áp dụng của Nghị định này là Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự), Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sẽ đựơc hưởng các chế độ của Nghị định này. Vậy tại sao người làm việc theo chế độ hợp đồng chuyên môn như văn thư và kế toán thì lại không được hưởng, trong khi đó kể cả người tập sự vẫn được hưởng mà chúng tôi lại không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét.
 
215 11.011504 Nâng lương Lưu Tén Hiến

- Ngày phản ánh: 09/01/2020

- Ngày trả lời: 06/02/2020
Tôi hợp đồng lao động từ 3/2006, đến tháng 9/2006 hoàn thành thời gian thử việc.. Được nâng lương lần đầu len bậc 2/12 vào tháng 9/2008. Đến 1/2009 tôi trúng tuyển viên chức, được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm. Cho tôi hỏi là theo thông tư 04/2007/TT-BNV tôi có được giữ nguyên bậc lương 2/12 không ạ.
 
216 10.011503 Bằng cấp chuyên môn Ngô thị hằng

- Ngày phản ánh: 08/01/2020

- Ngày trả lời: 05/02/2020
Kính gửi bộ nội vụ theo hướng dẫn 13 thì công chức cấp xã phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm. Vậy cho hỏi nếu có bằng đại học rồi giờ chuyển vị trí công tác khác có phải đi học đúng bằng theo vị trí công tác nữa ko.
 
217 04.011501 Quy chế quản lý hồ sơ Đinh Vân Hồng

- Ngày phản ánh: 08/01/2020

- Ngày trả lời: 05/02/2020
Xin hỏi Bộ Nội vụ về quy chế quản lý hồ sơ: Trước khi thời điểm Thông tư số 07/2019 ngày 01/6/2019 của Bội Nội vụ về quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý HSVC được ban hành thì Nhà trường sử dụng quản lý hồ sơ của viên chức theo Thông tư 06/2007. Vậy, tại thời điểm này, viên chức của Trường có phải viết lại hồ sơ theo Thông tư số 07/2019 hay không? Hay vẫn sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo thông tư 06/2007
 
218 02.011500 Thi nâng ngạch, thăng hạng Nguyễn Văn Hải

- Ngày phản ánh: 08/01/2020

- Ngày trả lời: 05/02/2020
Kính gửi: Bộ Nội Vụ. Tôi là một công chức tôi có một thắc mắc là tỉnh Quảng Nam chuẩn bị thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức năm 2020, trong đó điều kiện để được thi nâng ngạch, thăng hạng là phải có chứng chỉ tin học. Trong khi đó tôi thấy có nhiều người có bằng trung cấp tin học, cao đẳng tin học, đại học tin nhưng lại không đủ điều kiện để thi nâng ngạch, thăng hạng. Tôi xin hỏi là những người có bằng tin học, có cần phải học thêm chứng chỉ tin học để được thi nâng ngạch, thăng hạng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
219 02.011498 Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức theo vị trí, việc làm Đặng Minh Chính

- Ngày phản ánh: 06/01/2020

- Ngày trả lời: 03/02/2020
Cơ quan tôi ban hành quy định tạm thời về vị trí việc làm, trong đó một số vị trí việc làm có yêu cầu trình độ là có chứng chỉ quản lý nhà nước nghạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. Tôi đã là chuyên viên chính bậc 3, đã hoàn thành và có bằng Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính (Khi thi nâng ngạch chuyên viên chính, do có bang Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính nên đủ điều kiện thi và đã đỗ mà chưa cần tham gia khóa học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính). Đến nay, để xem xét bố trí cán bộ đúng theo yêu cầu vị trí việc làm và xem xét điều kiện khi bổ nhiệm cán bộ, có 1 tiêu chuẩn là có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Tôi xin được hỏi, với trường hợp đã là chuyên viên chính( bậc 3,như tôi) và đã có bằng Cao cấp lý luận chính trị- hành chính thì văn bằng này có được coi là tương đương quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chinh không. Rất mong được có thông tin trả lời sớm của Bộ Nội Vụ.
1... 17 18 19 20 21   [22]   23 24 25 26 27 ...56


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn