Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Hồ Thị Lan Thanh - ngày: 07/10/2020
Về chế độ, chính sách theo NĐ 26/2015/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Tôi tên: Hồ Thị Lan Thanh hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Qua triển khai thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP, tỉnh Kon Tum còn có một số vướng mắc, để thực hiện theo đúng quy định của chính phủ đề nghị quý cơ quan hướng dẫn một số nội dung sau: Năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sau Đại hội nhiều cán bộ được cấp thẩm quyền thống nhất, phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ rất nhiều, để đảm bảo chi trả chế độ kịp thời và theo đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn bổ sung như sau: Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).” Vậy: - Phụ cấp công tác đảng đề cập tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên có phải là phụ cấp công tác, đoàn thể chính trị- xã hội theo Hướng dẫn số 05/HD-TCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ[1]) và có được sử dụng 30% phụ cấp này để tính chi trả trợ cấp (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối) cho cán bộ trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không?. - Nếu trưởng hợp phụ cấp công tác đảng (nếu có) đề cập tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW thì tiền lương tháng để trợ cấp đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chỉ tính cho các đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng hay bao gồm cả các đối tượng công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội. Để kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mong quý cơ quan sướm phúc đáp hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời./.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Phương Lan - ngày: 07/10/2020
Bằng cấp nào thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước
Nội dung kiến nghị: Theo qui định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV, truòng hợp có bằng cao cấp lý luận chính trị- hành chính được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Vậy tôi xin hỏi tôi đã có bằng trung cấp lý luận chính trị -hành chính thì có được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự không?. Vì Sở nội vụ không chấp nhận cho thay thế, như vậy có đúng không?. Rất mong nhận được câu trả lời sớm qua email và xin không đăng lên trang điện tử. Tôi xin cám ơn.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Thị Hải Ninh - ngày: 07/10/2020
Chế độ phụ cấp công vụ cho công chức tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
Nội dung kiến nghị: Kính gửi : Bộ Nội vụ Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, gồm : a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND "Về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020", trong đó có nhu cầu tuyển dụng 12 vị trí công nghệ thông tin làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nhưng không nói rõ vị trí làm việc này không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thi tuyển công chức theo quy định. Tháng 8/2020, Sở Nội vụ ra các Quyết định về việc tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin và xếp vào bảng lương công chức A1. Nhưng các công chức trúng tuyển vị trí công nghệ thông tin đợt này lại không được hưởng phụ cấp công vụ 25% với lý do: Theo Quyết định 3373/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 thì vị trí việc làm Quản trị mạng tại các cơ quan hành chính nhà nước được UBND tỉnh bố trí từ nguồn biên chế sự nghiệp khác, không phải là công chức hành chính. Với nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ngày càng lớn, công việc của vị trí công nghệ thông tin càng đòi hỏi cao nhưng công chức thi tuyển vào làm việc tại vị trí này lại không được xếp vào công chức hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ 25% tại Bình Thuận có đúng với quy định không? Rất mong Bộ Nội vụ sớm giải đáp vấn đề này.
Lĩnh vực: Tiền lương
Lê anh vũ - ngày: 07/10/2020
Chế độ phụ cấp chức vụ lảnh đạo
Nội dung kiến nghị: Xin hỏi quý Bộ: Ở huyện EaKar nơi tôi đang công tác có trường hợp 01 đồng chí lảnh đạo là Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện hưởng phụ cấp chức vụ là 0.6, nay có quyết định của Huyện ủy luân chuyển xuống làm Bí thư thị trấn, Nay phụ cấp chức vụ của đồng chí đó được hưởng theo mức 0.6 UV ban TV hay 0,3 Bí thư thị trấn. Để có cơ sở cho đơn vị địa phương chi trả phụ cấp chức vụ đúng theo quy định kinh mong quý bộ giải đáp, xin cảm ơn
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Tạ Văn Ngân - ngày: 03/10/2020
chế độ thôi việc đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm dưới 50% vốn
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Tư pháp Tôi được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) cử làm đại diện quản lý vốn và giữ chức danh Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Citygas Miền Bắc (công ty do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ dưới 50% vốn). Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Citygas Miền Bắc. Mặt khác, theo giấy phép đầu tư, Công ty TNHH Citygas Miền Bắc thực hiện giải thể từ cuối tháng 9/2020. Vậy tôi có một số thắc mắc, kính đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau: 1. Tôi xin thôi việc và thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Citygas Miền Bắc theo diện sắp xếp lại tổ chức có đúng không? 2. Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại điều 5, điều 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ không? (nếu không, tôi được hưởng chế độ thôi việc như thế nào, theo quy định nào)? 3. Đơn vị nào (Công ty TNHH Citygas Miền Bắc hay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chi trả? 4. Theo tôi được biết, năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo tôi biết, hiện nay việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ quy định. Vậy việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo quy định nào của pháp luật? Đề nghị Chính phủ, các bộ có liên quan có văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho cán bộ được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp. Trân trọng!
1 2   [3]   4 5 6 7 8 ...118

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn