Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Minh Trí - ngày: 22/07/2020
Viên chức trước khi tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH, xếp lương thế nào?
Nội dung kiến nghị: Tôi tên là Nguyễn Minh Trí công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ tháng 02/2006 đến nay, thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Quá trình công tác được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, diễn biến quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau: + Tháng 2/2006 ÷ 6/2007: theo tiền lương là 854.700 đồng. + Tháng 7/2007 ÷ 9/2008: theo bậc lương 1/10, hệ số 1,785 (2,1×0,85). + Tháng 10/2008 ÷ 9/2011: theo bậc lương 1/10, hệ số 2,1. + Tháng 10/2011 ÷ 5/2012: theo bậc lương 2/10, hệ số 2,41. + Tháng 6/2012 ÷ 9/2014: theo bậc lương 2/9, hệ số 2,67. + Tháng 10/2014 ÷ 6/2018: theo bậc lương 3/9, hệ số 3,0. + Tháng 7/2018 đến nay: theo Bậc lương 4/9, hệ số 3,33. Từ tháng 02/2006 ÷ 5/2012 tôi làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành với bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng (ngành xây dựng) từ tháng 06/2012 đến nay làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành với bằng tốt nghiệp Đại học (ngành xây dựng). Từ tháng 02/2006 đến tháng 05/2020 làm việc theo hình thức hợp đồng, tháng 6/2020 tôi được tuyển dụng chính thức vào viên chức (theo hình thức tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (theo vi trí việc làm trình độ đại học) tiếp tục thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Nhưng theo Quyết định tuyển dụng tháng 6/2020, tiền lương tính theo bậc hệ 3/9, hệ số 3,33 (hệ số lương do Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết thẩm định) chỉ tính bắt đầu từ thời điểm được cấp bằng đại học là tháng 6/2012 đến nay (thời gian từ tháng 02/2006 đến tháng 05/2020 không được tính khi thẩm định để xếp bậc lương). Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành: - Theo Điểm 4 Khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NN-CP ngày 29/11/2018 quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề phù hợp với vị trí việc làm được được tuyển dụng”. - Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định: “Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp nâng lương vào chức danh nghề”. - Theo Điều 15 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định:“Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức”. - Theo Khoản a Điểm 10 mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 quy định “Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. ....Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm...”. Căn cứ vào các quy định nêu trên, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quý cơ quan xem xét hướng dẫn thời gian từ năm 2006 đến tháng 5/2012 làm việc tại của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (với bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng (ngành xây dựng) theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước khi được tuyển dụng có được tính vào thời gian để xét xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng là tháng 6/2020 hay không? Đồng thời hướng dẫn cách tính xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng cụ thể như thế nào?
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Mai Thu Hiền - ngày: 21/07/2020
Sai phạm tại Đại học Ngoại thương
Nội dung kiến nghị: 1. Khoản 2, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn." Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 2 Điều 51 Luật Cán bộ, Công chức và Điều 41 Nghị định 24/2010/NĐ-CP: "Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm." Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ ngày 4/5/2020 trước thời điểm Hội đồng trường hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2020. Xin hỏi, Bộ Nội vụ Trường Đại học Ngoại thương có vi phạm quy định của Đảng và pháp luật không khi không bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng ký các văn bản bổ nhiệm, tuyển dụng, tài chính, xây dựng, quản lý khoa học, đào tạo khi đã hết nhiệm kỳ theo quy định của Đảng và pháp luật thì các văn bản đó có hiệu lực hay không? 2. Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020 nêu rõ "Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với Lãnh đạo ĐHNT có vi phạm" "Bộ Giáo dục và Đào tạo không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT là không đúng với Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức". Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 1 Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật." Khoản 3 Điều 18 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Không được cử… người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật." Hội đồng trường Đại học Ngoại Thương không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, không bổ nhiệm Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng theo Luật 34/2018/QH14. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều do Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, không thực hiện bổ nhiệm lại sau khi Luật 34/2018/QH14 có hiệu lực. Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020, không thành lập Hội đồng Kỷ luật, cho phép Hội đồng trường không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, gồm đa số các thành viên sai phạm theo Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, kỷ luật có đúng quy định của Đảng và pháp luật về quản lý công chức hay không? Kính mong Ban Dân nguyện Quốc Hội chuyển đơn đề nghị Bộ Nội Vụ công khai trả lời câu hỏi của cử tri và giám sát việc thực hiện pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nghiêm Phương Thu - ngày: 21/07/2020
Thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Quý bộ hướng dẫn cho chúng tôi biết trường hợp cụ thể như sau: Ông Nguyễn Văn X, là công chức nhà nước từ năm 2009 (đã qua thi tuyển và được tuyển dụng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước cấp Sở). Đến năm 2013, do có vi phạm pháp luật và bị Tòa án phạt 03 năm tù về tội danh có liên quan đến vấn đề tham nhũng (không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay hành nghề nhất định) nên bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Nay ông X đã chấp hành xong hết các nội dung bị tuyên phạt và đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Trong năm 2020, Ông X có thi tuyển viên chức vào một đơn vị sự nghiệp công lập và trúng tuyển theo quy chế, vậy: 1) Ông X khi được tuyển dụng có phải trải qua thời gian tập sự theo quy định hay không? (do ông X đã có thời gian 14 năm là công chức, giữ ngạch chuyên viên và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tương ứng với thời đã công tác đó) 2) Việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết như thế nào? (Do tại thời điểm ông X còn là công chức đã tham gia đóng BHXH theo mức lương 3,33 bậc 3 ngạch chuyên viên, mã 01.003) 3) Ông X có được bảo lưu hoặc ưu tiên thêm quyền lợi gì không khi được tuyển dụng vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (như: Chuyển ngạch sang công chức, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn...) Rất mong nhận được sự quan tâm trả lời của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Quốc Tùng - ngày: 16/07/2020
Về hưởng chính sách "hỗ trợ kinh phí một lần theo thời gian công tác thực tế ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK"
Nội dung kiến nghị: - Tôi tên là: Nguyễn Quốc Tùng - Hiện công tác: Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Nam Trà My, là đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Nam, thuộc ngành KBNN - Hưởng lương: Từ nguồn ngân sách Trung ương của ngành KBNN Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội – đặc biệt khó khăn (KTXH – ĐBKK), huyện Nam Trà My đã trở thành vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Ngày 08/10/2019, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019, huyện Nam Trà My không còn thuộc vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Tôi lên công tác tại huyện Nam Trà My vào thời điểm đầu tháng 3/2016, đến nay tôi vẫn còn công tác tại địa bàn này. Ngày 01/12/2019 (ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực, cũng là ngày huyện Nam Trà My không còn là vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK), như vậy thời gian công tác của tôi ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK là 3 năm, 9 tháng (nhưng không đủ 10 năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP). Tôi kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét trường hợp tôi có nhận được “trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK” khi địa bàn công tác do Chính phủ đưa ra khỏi vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK. Vì tôi thấy Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có quy định như sau: Về trợ cấp một lần quy định tại Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Tại điểm 1, Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hướng dẫn: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả”. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, trả lời giúp! Tôi xin chân thành cám ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
MAI XUÂN PHÚC - ngày: 16/07/2020
Chế độ chính sách đối với Cán bộ, công chức
Nội dung kiến nghị: Tôi nguyên là Đảng ủy viên BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch hội Nông dân xã Nga Điền nhiệm kỳ 2018-2023 và tham gia đóng BHXH bắt buộc được 17 năm 5 tháng. Theo quy định tôi không đủ điều kiện về tuổi tái cử vào BCH Đảng bộ xã Nga Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Tính từ ngày Đại hội Đảng bộ xã (14/5/2020) đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, Tôi còn thiếu 8 tháng tuổi và thiếu 32 tháng đóng BHXH. Địa phương không bố trí được vị trí công tác phù hợp và Tôi không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Vì vậy, UBND xã đã gửi Tờ trình đề nghị UBND huyện cho Tôi được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định, và được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ. Ngày 26/6/2020, UBND huyện Nga Sơn có Công văn trả lời: Tôi không đủ điều kiện để nghỉ chờ theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP vì Tôi chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên. Vậy, trường hợp của Tôi có được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ hay chính sách nào khác không ?
1... 3 4 5 6 7   [8]   9 10 11 12 13 ...112

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn