Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 74 55 0 19 74.0%
Công chức, viên chức 423 363 0 60 85.0%
Tổ chức phi chính phủ 5 5 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 9 6 0 3 66.0%
Công tác Thanh nên 11 9 0 2 81.0%
Thi đua - Khen thưởng 18 14 0 4 77.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 63 59 0 4 93.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 15 12 0 3 80.0%
Tiền lương 119 98 0 21 82.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Phạm Thị Chính Nghĩa - ngày: 23/12/2019
Hợp đồng 68/2000
Nội dung kiến nghị: Cơ quan tôi có 01 trường hợp có quyết định đầu vào là hợp đồng lao động làm nhân viên bảo vệ ngày 17/10/1998 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, đến năm 2000, khi Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, đồng chí này không được cấp có thẩm quyền chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Năm 2005, căn cứ quyết định phê chuẩn kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức của UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí được chuyển xếp lương cũ sang lương mới (từ Ngạch nhân viên bảo vệ, mã số 01-001 sang nhóm ngạch viên chức loại b4.3). Ngày 30/12/2010 đồng chí được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đồng ý nâng ngạch theo Công văn số 1045/SNV-TCCC ngày 30/12/2009 về việc nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức. Vậy căn cứ vào văn bản chuyển xếp lương (năm 2005) và nâng ngạch từ b4.3 lên A1 (năm 2010) thì đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn có phải là viên chức trong đơn vị sự nghiệp không? Mặt khác, hiện nay đồng chí Tuấn đang được phân công làm chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 01/02/2010, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Đến ngày 01/02/2015, đồng chí được bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Dự kiến đến ngày 01/02/2020, đồng chí sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Vậy: 1. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn đã được công nhận là viên chức trong đơn vị sự nghiệp chưa? hay phải là nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000. Trường hợp chưa được công nhận là viên chức thì quy trình giải quyết đối với đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn để được công nhận là viên chức sẽ được thực hiện như thế nào? (Hiện nay, đồng chí Tuấn đang được hưởng đầy đủ các quyền lợi của viên chức) 2. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn có được xem xét để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp dự kiến vào 01/02/2020 không?
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Lê Khải Châu - ngày: 23/12/2019
Xếp lương đối với cán bộ công chức cấp xã theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
Nội dung kiến nghị: Theo Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định: 2. Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nếu đã tự túc đi học (không được cơ quan có thẩm quyền cử đi học) đến ngày Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; trường hợp đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 3. Trường hợp trước khi được tuyển dụng công chức cấp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng. 4. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xếp lương đối với từng trường hợp có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã, theo nguyên tắc và cách tính xếp lương quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan. Vậy, khi xếp lương cho CBCC cấp xã (tự túc đi học) từ cán sự lên chuyên viên, tốt nghiệp Đại học trước ngày 25/6/2019 thì được xếp lương như thế nào? Ví dụ: Nguyễn Văn A, công chức VP-TK, tốt nghiệp Đại học ngày 21/11/2018, hiện đang giữ ngạch Cán sự 01.004, bậc 5/12, hệ số 2.66, ngày nâng lương lần sau 01/02/2019. Vậy khi xếp lương đối với ông A như thế nào? được hưởng ngạch lương mới kể từ ngày nào? Nâng lương lần sau ngày nào? Căn cứ theo quy định nào? Trường hợp đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành là thế nào? đề nghị cho ví dụ làm rõ!!! Trân trọng!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Vũ Thị Mến - ngày: 23/12/2019
Hợp đồng 68/2000
Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định: “1. Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.”, “5. Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.”. Vậy, xin hỏi: Việc trả lương đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào? Nếu mức lương mới trả cho người lao động cao hơn mức lương hiện hưởng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì có vi phạm luật Lao động không? Việc tăng lương hàng năm cho người lao động căn cứ vào quy định nào của Nhà nước? Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; tinh giản biên chế… đối với các trường hợp là Hợp đồng lao động theo Nghị định 68 sẽ được thực hiện như thế nào? Các cơ quan, đơn vị có cần chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh để ký hợp đồng hay có thể ký luôn khi thông tư 03/2019 có hiệu lực thi hành. Trân trọng
Lĩnh vực: Tiền lương
Đỗ Thị Dũng - ngày: 21/12/2019
Hỏi về chế độ 116
Nội dung kiến nghị: Bản thân tôi là giáo viên đã dạy hơn 10 năm ở xã khó khăn, năm học 2018_2019, tôi đã dạy ở thôn đặc biệt khó khăn của xã thoát nghèo, năm học 2019_2020 tôi ra dạy ở thôn không còn khó khăn của xã đã thoát nghèo thì tôi có nhận được trợ cấp một lần của nghị định 116 không
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH - ngày: 21/12/2019
Xếp lương viên chức
Nội dung kiến nghị: Tôi tên là Nguyễn Thị Diệu Linh. Tôi làm tại một Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Tôi đã làm được 13 tháng hợp đồng tại Ban, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ 13 tháng và làm về lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Ngày 9/12/2019 tôi có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, phù hợp với vị trí việc làm. Ngày 18/12/2019 tôi được xét viên chức sự nghiệp đúng vị trí việc làm tôi dự tuyển. Giả sử, nếu 1/1/2020 tôi có quyết định về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp đúng vị trí việc làm tôi đang làm, bằng thạc sĩ của tôi đúng theo chuyên ngành tôi dự tuyển, thì tôi sẽ được hưởng lương theo bậc mấy? Và nếu Phòng Nội vụ xếp lương cho tôi theo hệ số 2.34 thì liệu rằng có đúng hay không? Tôi mong được Bộ Nội vụ trả lời sớm nhất ạ! Tôi xin trân trọng cảm ơn!
1... 110 111 112 113 114   [115]   116 117 118 119 120 ...177

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn